torna

Detall de la notícia

Imatge 2530188

La Conselleria d'Educació i Universitat concedeix més de 590.000 € en ajuts per a programes de formació professional bàsica

La Conselleria d’Educació i Universitat ha concedit ajuts per més de 590.000 euros per al desenvolupament dels programes de formació professional bàsica (FPB) per al curs 2015-16. Aquestes ofertes formatives, no reglades, de formació professional tenen com a finalitat donar continuïtat als alumnes amb necessitats educatives especials i respondre a col·lectius amb necessitats específiques. Aquests programes, adreçats als joves majors de 16 anys però no més grans de 21 que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària, no tinguin cap títol equivalent ni de nivell acadèmic superior a aquest títol o que no disposin de les competències bàsiques necessàries per accedir al mercat laboral, garanteixen una formació bàsica de tipus general i professional, a més d’una orientació laboral.

La majoria dels ajuts, 470.127,96 euros es reparteixen entre organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (9 entitats) i la resta, 120.000 euros, entre corporacions locals (2). En aquesta convocatòria s’han ofertat un total de 240 places: 216 per als programes d’FPB generals i 24 per als específics.

Programes de formació professional bàsica

Aquests programes dissenyats a les Illes Balears consten de dues modalitats: la general i l’específica. A aquest efecte s’han publicat dues convocatòries d’ajuts per desenvolupar-los: una per a entitats sense ànim de lucre i una altra per a corporacions locals. No cal confondre aquests programes amb la formació professional bàsica (FPB). La FPB és un cicle formatiu de nivell 1 (títol tècnic auxiliar) que s’imparteix en centres educatius, segons la Llei LOMCE, que té una durada de 2.000 hores i que permet l’accés a un cicle formatiu de grau mitjà. En canvi, els programes de formació professional bàsica, amb una durada de 830 hores, ofereixen la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per aconseguir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) i tinguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals. A més, permeten orientar i formar els alumnes perquè coneguin el mercat laboral i puguin escometre la recerca activa d’ocupació, així com també perquè adquireixin actituds i hàbits de seguretat laboral. En aquest sentit, també es treballa perquè tinguin la possibilitat de retornar al sistema educatiu.  

Aquests programes inclouen mòduls professionals d’un títol de formació professional bàsica i altres mòduls de formació apropiats per a l’adaptació a les necessitats dels alumnes que els cursen. Amb relació als de formació professional bàsica específics, s’adrecen a joves amb necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que tinguin un nivell d’autonomia personal i social que els permeti accedir a un lloc de feina i que vulguin adquirir les competències necessàries per a una inserció professional adequada.

En aquest curs ja s’ha aconseguit avançar la convocatòria d’ajudes respecte a l’any passat i per a les properes convocatòries s’intentarà que la durada dels programes coincideixin amb la del curs escolar, a més de donar-los estabilitat a partir d’una normativa que els desenvolupi.