Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Actuacions cofinançades amb fons FEDER 2014/2020

Actuacions cofinançades amb fons FEDER 2014/2020

Darrera actualització: Fri Mar 17 08:38:53 CET 2017

Contracte de desenvolupament de l’aplicació sistema informàtic de detecció precoç del càncer de colon i recte 2015-2016

La Conselleria de Salut ha posat en marxa la campanya de prevenció de càncer de còlon i recte. Aquesta campanya de salut necessita un programa informàtic per gestionar-la. Aquest programa de cribatge, d’una gran complexitat tècnica, s’ha d’encarregar de:

  1. Gestionar la càrrega de la població que ha de participar en el Programa i gestionar totes les incidències que puguin ocórrer.
  2. Gestionar tot el sistema d’enviament de cartes de presentació, invitació, resultats, etc.
  3. Gestionar la distribució i entrega dels kits d’anàlisi de TSOF (text de sang oculta en femta), recollida a les farmàcies i tramesa al laboratori.
  4. Controlar els resultats de les analítiques, controlar les colonoscòpies i gestionar els casos positius.

Estat de tramitació del contracte: executat.

Preu d’adjudicació: 72.539,50 € (IVA inclòs) (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Contracte de desenvolupament de les aplicacions informàtiques de la Direcció General de Salut Pública i Participació 2015-2016

El desenvolupament correcte de les aplicacions informàtiques de la Direcció General de Salut Pública i Participació exigeix la contractació de serveis externs, especialment per a la consecució de l’objectiu de telematització dels tràmits que actualment els ciutadans i les empreses fan de manera presencial. Per a la consecució de tots aquests objectius és imprescindible la contractació dels serveis d’una empresa que dugui a terme les tasques que es relacionen a continuació:

  • Desenvolupament evolutiu, adaptatiu i correctiu dels sistemes d’informació de la Direcció General de Salut Pública i Participació, basats en els estàndards tecnològics de la l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal d’incorporar els nous requisits funcionals i adaptar-los a les noves tecnologies necessàries per tal de transformar els processos manuals actuals en processos de salut en línia mitjançant l’ús de les noves tecnologies.
  • Suport als usuaris, que s’estima que serà d’una durada aproximada mitjana de dues hores diàries en horari laboral.
  • Serveis  d’explotació de dades per a l’obtenció de llistes i d’indicadors.

El desenvolupament de les aplicacions informàtiques de la Direcció General de Salut Pública i Participació, així com la telematització dels procediments, ajudarà la Conselleria de Salut a gestionar la tasca sanitària de promoció i protecció de la salut que té encomanada, en facilitar la feina mitjançant eines informàtiques i telemàtiques. També ajudarà a optimitzar costs en permetre eliminar el paper en les comunicacions perquè tota la informació serà telemàtica, i facilitarà així la feina als professionals sanitaris atès que no hauran d’introduir tanta informació manualment en les aplicacions, i proporcionà en línia tota la informació que requereixen per a la seva tasca diària. El fet d’implantar aquests sistemes d’informació tendrà efectes de millora en l’atenció sanitària de la població que perduraran en el temps, atès que són sistemes d’informació que s’empraran a llarg termini.

Estat de tramitació del contracte: executat.

Preu d’adjudicació: 90.992,00 € (IVA inclòs) (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Contracte del servei de suport i millora de l’aplicació ENTPARSAL per a l’any 2015 i el subministrament de dues llicències de Liferay Enterprise 6.2 Limited

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut té actualment en funcionament una plataforma col•laborativa anomenada ENTPARSAL (basada en la plataforma Liferay) que ha esdevingut obsoleta.
L’objectiu principal de la plataforma és la promoció de la salut mitjançant les eines TIC.
Per tal de millorar la gestió sanitària de prevenció que té encomanada la plataforma esmentada, és necessari que el sistema informàtic incorpori les noves funcionalitats que es requereixen i que actualment no estan cobertes, a més de corregir tots els errors existents en el sistema actual.  Per això, s’ha de migrar la plataforma Liferay a la darrera versió per tal d’adaptar-se més als  estàndards tecnològics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dotar la plataforma de més estabilitat. Aquesta migració, a més del subministrament de dues llicències, és l’objecte del contracte esmentat.

Estat de tramitació del contracte: executat.

Preu d’adjudicació: 28.193,00 € (IVA inclòs) (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Contracte menor per al manteniment evolutiu de l’aplicació PLASALUT

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut té actualment en funcionament una aplicació per a la promoció dels hàbits saludables i vida activa denominada PLASALUT.

L’objectiu principal de la plataforma és la promoció dels hàbits saludables i la vida activa mitjançant l’ús d’eines TIC (noves tecnologies).

L’obesitat és una prioritat de salut pública atès l’impacte que té en les malalties cròniques, l’estat de salut de la població i el seu benestar. Els esforços per aconseguir canvis de comportament de la població en hàbits saludables són més efectius quan s’actua en diferents àmbits i es tenen en consideració i s’alineen tots els sectors implicats, públics i privats. Això exigeix establir formes d’actuar més col•laboratives i coordinades, per millorar l’efectivitat i l’eficiència de les seves accions. Les noves tecnologies (TIC) i les xarxes socials afavoreixen noves formes de feina en l’entorn de la salut comunitària i poden ser claus per al desenvolupament d’una des les àrees assenyalades com a estratègica en l’orientació promulgada per l’Organització Mundial de la Salut i Horitzó 2020 de la UE, la promoció de la salut.

L’aplicació PLASALUT, que forma part de la “Comunitat escolar 2.0”, és una eina informàtica desenvolupada com un espai virtual en el qual poder compartir, difondre i fer feina en línia amb tots els responsables de l’alimentació i la vida activa dels nins escolaritzats (administració, operadors econòmics i altres grups d’interès) en qualsevol centre educatiu de les Illes Balears.

L’objecte del contracte de manteniment evolutiu de l’aplicació PLASALUT té per finalitat millorar l’aplicació informàtica i la gestió sanitària de prevenció que té com a objectiu l’aplicació.

Estat de tramitació del contracte: pendent de licitació.

Contracte del servei de manteniment de l’aplicació de control de la qualitat d’aigües de mar “AIMAR”. Modernització d’aplicació del Servei de Salut Ambiental

La Direcció General de Salut i Pública i Participació de la Conselleria de Salut té actualment en funcionament l’aplicació informàtica AIMAR per al control de la qualitat de les aigües de mar.

Amb l’objectiu de millorar la comunicació entre el Laboratori de Salut Pública i el Servei de Salut Ambiental es fa necessari integrar les aplicacions informàtiques d’ambdós serveis per a la tramesa telemàtica dels resultats dels controls periòdics dels punts de mostreig de les aigües de mar. Això tindrà com a conseqüència una tramesa més ràpida dels resultats, i la reducció del temps d’introducció de dades, que és considerable pel gran volum de mostres que es prenen durant la campanya.

La realització de la integració a la qual s’ha fet referència en el paràgraf anterior constitueix el principal objecte d’aquest contracte.

Estat de tramitació del contracte: executat.

Preu d’adjudicació: 21.605,76 € (IVA inclòs) (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears