torna

Detall de la notícia

Imatge 2511041

Iniciativa legislativa del Govern i qualitat jurídica de les disposicions

Funcions i serveis:

  • Determinar el calendari de la fase prelegislativa de les diferents iniciatives i coordinar-ne la tramitació.
  • Participar en els estudis i fer les actuacions que pertoquin en les diferents fases de redacció de les iniciatives legislatives del Govern.
  • Vetllar per l’aplicació de les Instruccions sobre el procediment per a l’exercici de la iniciativa legislativa aprovades pel Consell de Govern.
  • Tenir cura de l’aplicació de les Directrius sobre forma i estructura dels avantprojectes de llei aprovades pel Consell de Govern.
  • Vetllar per l’aplicació —en l’estructura i el disseny de les normes articulades— de les pautes i els criteris establerts en la part cinquena del Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears aprovat pel Consell de Govern.