torna

Detall de la notícia

Imatge 2503577

La Conselleria d'Educació i Universitat disposarà d'un pressupost de 817 milions d'euros per al 2016

La Conselleria d’Educació i Universitat disposarà, per a l’exercici de 2016, d’un pressupost de 817,21 milions d’euros. Aquesta xifra representa un increment del 5,36 % en relació amb el pressupost de 2015, que va ser de 775,65 milions d’euros, la qual cosa suposa 41,57 milions més.

Els objectius essencials de la Conselleria d’Educació i Universitat per a tota la legislatura es concreten en la millora dels resultats acadèmics a tots els nivells educatius, la millora del coneixement de les llengües oficials i de les terceres llengües, l’impuls de la participació educativa, la reordenació dels ensenyaments superiors i universitaris i la millora de les infraestructures educatives. El primer pressupost del nou equip de la Conselleria, encapçalat per Martí March, respon a aquestes prioritats i intenta posar les bases d’una educació de qualitat, equitativa i participativa.

Una atenció especial a la comunitat educativa, especialment a les famílies

Des de la Conselleria s’és plenament conscient de les necessitats de moltes famílies; per això, s’ha iniciat un canvi del sistema d’ajudes de menjador, massa tardanes i poc ajustades. El pressupost de 2016 preveu dedicar 1.100.000 euros a la convocatòria del curs 2015-2016 i es reserven 400.000 euros per poder convocar les ajudes del curs 2016-2017 de forma avançada durant el mes d’abril. D’aquesta manera, s’assegura que totes les famílies que ho necessitin tenguin ajudes de menjador i no hagin d’avançar els doblers.

D’altra banda, s’incrementen les ajudes als fons de reutilització de llibres de text. El 2015 s’hi han destinat 208.041 euros i per a l’any 2016 s’ha previst destinar-hi 1.100.000 euros. Això permetrà passar d’una aportació de 10 euros per alumne adherit al fons de llibres a un mínim de 50 euros per al curs 2016-2017.

També es recuperen les subvencions per a les federacions de pares i mares d’alumnes amb l’objectiu de fomentar l’associacionisme de la comunitat educativa. Aquests ajuts, que no s’han convocat des del 2010, tenen assignada una partida de 70.000 euros.

Una altra de les partides que es recuperen és la que es destina al Pla d’Educació de 0-3 Anys per a les ajudes a les unitats d’educació infantil de la Xarxa d’Escoletes Públiques, a fi de donar impuls a aquesta etapa educativa. En total s’hi destinaran 1.500.000 euros. L’any 2015 no hi ha hagut cap partida per a aquestes ajudes.

També es destinaran 100.000 euros a projectes socioeducatius (materials adaptats a infants amb necessitats educatives especials) i s’incrementarà en 20.000 euros la partida destinada al Consell Escolar de les Illes Balears, que arribarà fins a 71.700 euros.

Millora de les infraestructures educatives

En el capítol de les infraestructures, l’increment més significatiu és en l’apartat d’inversions reals, destinades a reformar i construir nous centres educatius, ja que es passa de 6.762.873 euros el 2015 a 8.835.435 euros el 2016, la qual cosa suposa un increment del 30,6 %.

Les principals línies d’actuació pel que fa a infraestructures seran les següents:

· Construcció del nou IES Santa Maria: 900.000 euros

· Construcció del CEIP Mestre Pere Garau (Son Macià): 2.347.351 euros

· Construcció del CEIP Sant Ferran (Formentera): 3.686.374 euros

· Reparacions urgents a centres públics de primària i secundària: 901.710 euros

· Retirada d’instal·lacions de fibrociment: 600.000 euros

· Supressió de barreres arquitectòniques: 400.000 euros

 

Les partides destinades a despeses de funcionament de centres públics i concertats es mantenen sense grans variacions.

Més professors

El pressupost per al 2016 de la Conselleria d’Educació i Universitat preveu 18.600.000 euros per l’increment de la plantilla de professors. El curs 2015-2016 s’ha produït un increment de 375 places: 300 del cos de secundària i 75 dels cossos de mestres. A més d’això, el pressupost de 2016 ha de preveure un increment salarial d’un 1 %, que suposa 4.783.526 euros. La partida es complementarà amb ajuts estatals en matèria d’implantació de la LOMCE i de cooperació territorial. Amb tot això, la previsió de despesa de personal docent públic per al 2016 és de 461.309.525 euros, la qual cosa suposa un increment del 4,2 %.

La nòmina de la concertada augmentarà equitativament pels mateixos criteris que la pública (aplicació de la LOMCE i l’1 % d’increment salarial). La previsió per al 2016 és de 157.497.048 euros.

Una formació professional més adaptada a les necessitats reals

En els nous pressuposts s’ha afegit una partida de 80.000 euros per poder signar un conveni de col·laboració amb les cambres de comerç, a fi de recuperar un conjunt d’activitats encaminades a fomentar la qualitat i la millora de la formació professional a les Illes Balears. L’any passat no s’hi va destinar cap partida. També es mantenen i milloren les partides destinades a programes d’FP bàsica i a convenis amb els ajuntaments per a la col·laboració en l’educació permanent d’adults.

S’han modificat les partides corresponents a serveis lingüístics, ja que han desaparegut les destinades al suport al trilingüisme i al programa pilot «Centres plurilingües» i s’han destinat a augmentar un 10 % la partida dels auxiliars de conversa.

Una Universitat més competitiva

Partint de l’objectiu general de potenciar el paper de la UIB com una institució universitària competitiva i de referència, s’ha incrementat la transferència nominativa (despesa corrent i nòmines) un 3,48 % respecte del 2015, la qual cosa suposa un total de 50.538.090 euros.

Les partides destinades a la UIB recuperen el complement d’excel·lència investigadora i de transferència del coneixement, amb un total de 4.192.260 euros, un 2 % més que el 2015.

S’ha incrementat un 20 % la partida destinada a nominativa d’inversions, fins a un total d’1.200.000 euros. Es mantenen els ajuts de mobilitat i de desplaçament i les beques d’allotjament destinades a estudiants universitaris.

Millora de l’oferta d’ensenyaments artístics superiors

S’incrementa el pressupost del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en un 2,45 %, amb un total de 2.361.071 euros, amb la intenció de potenciar la figura del professor convidat i adquirir i mantenir els instruments necessaris.

La partida de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears també creix, fins a un total de 586.423 euros (2,93 %).