torna

Detall de la notícia

Imatge 3433187

Pràcticums d'alumnes d'universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic. Curs acadèmic 2018-2019.

NOVETAT !!!

Publicació correcció d'errades i modificació de l'Annex 2

Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 2 de juliol de 2018 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

La dispersió en universitats de l’Estat d’alumnes amb la intenció de fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat ha determinat la necessitat d’establir les pautes per autoritzar-les i donar-hi cobertura formal.

Correspon a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior facilitar als alumnes l’accés al coneixement professionalitzador en el context educatiu de centres docents públics, centres privats concertats i centres privats reconeguts per la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i que segueixen el currículum de les Illes Balears.

La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, la conformitat del centre a través del GestIB i la còpia de l’assegurança, autoritzarà el centre docent perquè admeti l’estudiant en període de pràctiques.

EN CAP CAS un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització.

Presentació de sol·licitud: La sol·lictud (annex II) juntament amb la documentació justificativa s'ha de lliurar al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat adreçada a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació: des del 3 de setembre fins al 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Certificació de les Pràctiques: En finalitzar el període de pràctiques, i abans del 30 de juny de 2019, el centre ha de certificar a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, mitjançant el GestIB, que l'alumne ha duit a terme les pràctiques amb normalitat, segons la forma acordada i en els terminis previst i que el professor les ha tutoritzades.

En cap cas NO es TRAMITARAN les propostes de reconeixement de les hores corresponents a aquesta activitat si la DG de Política Universitària i d'Ensenyament Superior NO HA AUTORITZAT les Pràctiques i NO HA NOTIFICAT l'autorització al centre educatiu prèviament a la data en què s'han d'iniciar.