torna

Detall de la notícia

Imatge 3896599

Pràcticum curs acadèmic 2019-2020: Alumnes d'universitats sense conveni específic de col·laboració.

NOVETAT !:

CONVOCATÒRIA CURS ACADÈMIC 2019 - 2020: OBERTURA DEL SEGON TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DES DEL 27 DE GENER AL 28 DE FEBRER DE 2020

Resolució del director general de Política Universitària i Recerca de 12 d'agost de 2019 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l’Estat amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

La universitat ha de presentar una sol·licitud d’admissió d’alumnes en pràctiques davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

L’imprès de sol·licitud s’ha d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció general de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

IMPORTANT !: S’ha d’emplenar UNA sol·licitud independent per cada tipus de pràctiques i alumne.

La Direcció General de Política Universitària i Recerca, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, i la conformitat del centre a través del GestIB, autoritzarà el centre docent perquè admeti l’estudiant en període de pràctiques.

EN CAP CAS un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització.

Presentació de sol·licitud: La sol·lictud, una vegada emplenada en línia, juntament amb la documentació requerida al punt 3.5 de l'annex 1, s'ha de lliurar al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Si la sol·licitud s'envia per correu, s'ha de seguir el procediment establert al punt 3.4 de l'annex 1 de la convocatoria.

Terminis de presentació de sol·licituds: S'estableixen dos terminis:

 Primer termini: Des del 2 de setembre fins al 30 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

 Dins d’aquest termini es poden presentar sol·licituds per fer pràctiques en el primer i/o segon semestre del curs 2019 - 2020.

Segon termini: Des del 27 de gener fins al 28 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

 Dins d'aquest termini únicament es poden presentar sol·licituds per fer pràctiques en el segon semestre del curs 2019 - 2020.

Certificació de les Pràctiques: En finalitzar el període de pràctiques, i abans del 30 de juny de 2020, el centre ha de certificar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant el GestIB, que l'alumne ha duit a terme les pràctiques amb normalitat, segons la forma acordada i en els terminis previst i que el professor les ha tutoritzades.

En cap cas NO es TRAMITARAN les propostes de reconeixement de les hores corresponents a aquesta activitat si la DG de Política Universitària i Recerca NO HA AUTORITZAT les Pràctiques i NO HA NOTIFICAT l'autorització al centre educatiu prèviament a la data en què s'han d'iniciar.