Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Decret preus UIB 2015-2016

Decret preus UIB 2015-2016

Darrera actualització: Wed Feb 24 09:30:34 CET 2016

Informació pública de l’esborrany del decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

L’esborrany del decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears s’ha publicat a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats i Recerca (http://dguni.caib.es) perquè les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats per l’aprovació d’aquests preus puguin examinar-lo i, si escau, hi formulin al·legacions.

Les al·legacions han d’anar adreçades a la Direcció General d’Universitats i Recerca i s’han de presentar, en el termini de set dies hàbils comptadors des del mateix dia en què aquest anunci es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, bloc B, 3r pis, 07004 Palma) o als llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Palma, 15 de juny de 2015

El director general d’Universitats i Recerca

Antonio L. Alcover Casasnovas

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears