torna

Detall de la notícia

Informe d'avaluació de la formació professional per a l'ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tal com especifica el RD 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació el subsistema de formació professional per a l’ocupació, està integrat pel conjunt d’instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una formació que respongui a les seves necessitats i contribueixi al desenvolupament d’una economia basada en el coneixement.

Aquest RD dedica el capítol V a la qualitat, avaluació, seguiment i control de la formació, així en l’art. 36.2 especifica que les administracions públiques competents han de promoure, en els seus respectius àmbits, la millora de la qualitat de la formació professional per a l’ocupació, quant a continguts, durada, professorat i instal·lacions, així com mesurament dels seus resultats. L’art. 37 es centra en l’Avaluació del subsistema de formació professional per a l’ocupació.: establint que, en el marc del Sistema nacional d’ocupació, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes, han d’avaluar l’impacte de la formació realitzada en l’accés i manteniment de l’ocupació, i en la millora de la competitivitat de les empreses, l’eficàcia del sistema pel que fa a l’abast de la formació i l’adequació de les accions a les necessitats del mercat laboral i de les empreses, així com l’eficiència dels recursos econòmics i mitjanans utilitzats.

Els informes que adjuntam es fonamenten en el punt 4 de l'Ordre TAS 718/2008, per la que es desenvolupa el Reial Decret 395/2007, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, en la que s’especifica que el Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes fomentaran i garantiran la implantació de sistemes i dispositius de millora contínua de la qualitat en els centres que imparteixin les accions formatives a través de l’avaluació de la qualitat.

Els informes elaborats fins ara corresponen als anys 2012, 2013, 2014 i 2015.