torna

Detall de la notícia

Imatge 3838773

Projecte ARIADNA EEA Grants

Projecte ARIADNA

Marc

1. El 19 de novembre de 2011 va tenir en vigor el Memoràndum d'Entesa signat entre els estats de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i Espanya que està regulat pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu (MFEEE) 2009-2014.

Aquest programa té com a objectiu desenvolupar projectes que promoguin la igualtat entre dones i homes en el mercat laboral, l'emprenedoria femenina, l'equilibri en consells d'administració de les empreses, la conciliació de la vida laboral i personal, la inclusió sociolaboral de dones de grups vulnerables i la lluita contra la violència de gènere.

2. El 19 de febrer del 2014 es van fer públiques a la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat les directrius aprovades per l'Oficina del Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu per a la gestió de la Convocatòria per millorar la coordinació institucional i execució d'un pla personalitzat de l'atenció a les víctimes de violència de gènere, en el marc del programa Igualtat de gènere i conciliació de la vida laboral i familiar, cofinançat pel Mecanisme Financer de l'Espai econòmic Europeu 2009-2014.

 3. En data 16 d'abril de 2014 el Institut Balear de la Dona va presentar en el marc del Programa i d'acord amb les Directrius aprovades, el projecte ARIADNA, Acció per a la recuperació integral de les víctimes de violència de gènere i millora de la coordinació institucional.

El mes de setembre del 2014 se signa el conveni Programa subscrit entre la directora general per a la Igualtat d'oportunitats i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la realització del projecte subvencionat amb càrrec al programa Igualtat de gènere i conciliació de la vida laboral i familiar, cofinançat pel mecanisme financer de l'Espai Econòmic Europeu.

Objectiu general del projecte:

Dissenyar un sistema d'informació (eina informàtica) que unifiqui el coneixement de tots els agents que poden intervenir en els processos de prevenció, detecció i tractament de la violència de gènere de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per aconseguir una coordinació òptima de serveis i recursos que reverteixi en benefici de l'assistència a les dones en situació de maltractament i dels i les menors al seu càrrec, a través de plans personalitzats d'atenció i seguiment cap a la víctima. Aquesta estratègia ha de ser coherent amb els principis de transferibilitat, sostenibilitat i avaluació de resultats.

ACTIVITATS

Activitat 1. Desenvolupament de l'eina informàtica

Amb aquesta acció, es pretén la consecució dels objectius següents:

- Maximitzar l'eficàcia del sistema d'atenció existent a dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles: el fet de disposar d’una base de dades única implica optimitzar l'ús de la informació en favor d'una millor atenció, concentrant dades, indicadors, proves, formularis, etc., que permetin establir circuits de coordinació i comunicació àgils i efectius entre els diversos serveis, i entre aquests i la víctima, cosa que evita revictimitzacions. També prevé situacions de risc o detecta situacions de violència no identificades, amb la qual cosa es contribueix a una cobertura de atenció més igualitària i possibilita el treball en xarxa i l'excel·lència operativa, tot facilitant plans d'actuació integrals i personalitzats.

- Integrar mecanismes que permetin compartir informació, tant de les víctimes ateses com dels recursos existents, deficiències detectades.

Activitat 2. Capacitació i implementació de la figura de "persona de referència" per a les dones víctimes de violència de gènere.

Els objectius d'aquesta activitat van adreçats cap a la dona en situació de maltractament i són els següents:

- Assessorar, elaborar un full de ruta del seu procés, avisar de cada nou tràmit, resultat o comunicació relacionat amb el seu cas, programar acompanyaments.

- Assegurar-se que en les diferents fases del procés, com declaracions, reconeixements, vistes, etc., la víctima no coincideix amb el seu agressor.

- Mantenir una comunicació fluida, permanent i personalitzada amb la víctima, de manera que aquesta senti que realment té una figura de referència que empatitza amb la seva situació.

- Comunicar a la víctima qualsevol situació d'excarceració o mobilitat del pres agressor.

- Contribuir en el fet que el procés iniciat amb la denúncia acabi amb èxit per a la dona en situació de maltractament i els seus fills i filles a l'hora de superar la seva situació concreta i facilitar que aquesta no abandoni el seu objectiu de sortir de la violència, no sentint-se tota sola o desorientada.

- Que els recursos utilitzats siguin optimitzats ja que ha de participar en la coordinació una figura professional que coneix la dinàmica de cada servei o centre.

Activitat 3. Pla de Formació General

Formar el personal funcionari o laboral perquè intervingui en qualsevol fase del procés en què es trobi immersa una dona en situació de maltractament, sigui de qualsevol servei o administració, i de manera primordial aquells i aquelles professionals que realitzin la primera atenció que rep la víctima i el personal designat com a "persona de referència".

Activitat 4. Estudi de les causes de no denúncia de les dones víctimes de violència de gènere assassinades a les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears ha elaborat l'estudi d'investigació de les causes que poden contribuir a explicar les baixes taxes de denúncia a les dones assassinades per violència de gènere. L'estudi s'elabora a través d'anàlisi i estadística pertanyents a registres, comunicats de premsa, denúncies i resolucions judicials emeses, no només en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sinó també pel que fa a altres territoris nacionals. A la primera part de l'estudi s'elabora una contextualització, dos models de fitxes d'entrevista, una per a personal significatiu no professional i una altra per a aquells professionals que van tenir contacte amb les víctimes, una ressenya judicial i un índex de víctimes amb informació recopilada dels mitjans de comunicació. A la segona i tercera part es desenvolupen els anteriors apartats amb una anàlisi teòrica a través de les diferents fonts d'informació i pel que fa a l'aportació empírica que pugui derivar d'aquestes entrevistes que es realitzin.

Activitat 5. Congrés "Violència de gènere - Reptes de futur"

Convocar en un Congrés a totes les institucions públiques i privades que intervinguin com a agents en qualsevol àmbit, en processos de qualsevol àmbit (preventiu, d'intervenció, etc.) de violència sobre la dona, per posar en comú les seves experiències, propostes i inquietuds basades en l'aplicació quotidiana de les seves intervencions, de manera que s'avanci cap a un model més eficaç i coordinat de lluita contra la violència de gènere, a tots els nivells i en totes les etapes i processos.