torna

Detall de la notícia

Imatge 2290352

El Parlament aprova la primera Llei de Mecenatge Cultural, Científic i Tecnològic de les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui la Llei per la qual es regula el Consum cultural i el Mecenatge Cultural, Científic i de desenvolupament Tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries. L’objectiu d’aquesta normativa, segons ha dit la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, M. Núria Riera, és “estimular la participació de la societat civil en la promoció i patrocini de la cultura, i adoptar una sèrie de mesures normatives que impulsin i afavoreixin el mecenatge en totes les seves vessants”.

M. Núria Riera ha afirmat que “el Govern assumeix ara la iniciativa d’elaborar aquesta llei per oferir nous camins per al sector cultural balear amb obertura de mires, perquè creu que ha arribat el moment d’establir uns sòlids fonaments que permetin als sectors cultural, tecnològic i científic assolir importants quotes d’autosuficiència”.
La Llei regula 3 modalitats de mecenatge: les donacions, les cessions d’ús i els convenis de col·laboració empresarial i estableix deduccions tributàries en 4 impostos: IRPF, impost sobre el patrimoni de les persones físiques, impost de successions i donacions i impost de transmissions patrimonials.

Segons la responsable de Cultura els incentius fiscals “la col·laboració privada en forma de mecenatge cultural, científic és bona, i per això és important que es reguli. I d’aquesta manera, molts artistes o científics veuran el seu projecte fet realitat, cosa que sense finançament econòmic no els seria viable”.


Deduccions establertes en la Llei:

.- IRPF: deducció de la quota autonòmica de l’impost d’un 15% sobre el valor de les donacions, cessions d’ús, contractes de comodat o quantitats satisfetes per determinats convenis de col·laboració, amb un límit de 600€ per exercici.

.- Impost sobre el patrimoni de les persones físiques: s'estableix una bonificació autonòmica del 90% en la part proporcional de la quota que deriva de la titularitat de béns de consum cultural.

.- Impost sobre successions i donacions: En aquest impost s'estableixen tres reduccions en la base imposable, que a la pràctica suposa deixar sense tributació o amb tributació minorada el tipus d'operacions que es volen fomentar.

1- S'eleva la reducció en la transmissió d'empresa que augmenta de l'actual 95% fixat per a tot tipus d'empresa al 99% per a les empreses que desenvolupin primordialment una activitat cultural, científica o de desenvolupament tecnològic.

2- Es regula una reducció del 50% en la base imposable de l'impost del valor dels béns de l'herència que es destinin a la creació d'una empresa cultural amb un límit de base de 400.000 € que suposa, una disminució de quota d'uns 88.000 € per contribuent.

3- Es crea una reducció del 70% en les donacions de diners en efectiu realitzades de pares a fills per a la creació d'una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic amb un màxim de 300.000 €, la qual cosa amb els tipus actuals suposa una benefici fiscal d’uns 14.700€ per subjecte.

.- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: es regulen dos tipus reduïts, un de vinculat a la transmissió de béns mobles inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears en el qual el tipus general del 4% es redueix a l'1%; i l'altre vinculat al tipus de gravamen vinculat a les còpies d'escriptures o d’actes notarials que documentin la transmissió d'aquests béns i estiguin sotmeses a l'impost sobre actes jurídics documentats, en el qual el tipus de gravamen es redueix un 50% i passa de l’1,2% al 0,6%.