torna

Detall de la notícia

Imatge 2278359

Normes d'actuació en cas d'accident laboral

Com s’ha d’actuar en el cas d’accident laboral del personal no docent:

 

a) Assistència sanitària:

- Personal adscrit al règim general de la Seguretat Social: heu d’acudir a un centre de la Mútua Balear, amb la sol·licitud d’assistència sanitària signada pel superior jeràrquic. Si en el moment de l’accident no hi ha cap membre de l’equip directiu, la sol·licitud d’assistència sanitària es pot lliurar posteriorment.

Trobareu la llista de centres assistencials de la Mútua Balear i el model de sol·licitud d’assistència sanitària a la pàgina web de la Mútua (http://www.mutuabalear.es/Default.asp?lng=2).

En el cas que no hi hagi cap centre de la Mútua Balear a prop i la gravetat de l’accident requereixi atenció immediata, heu d’acudir al centre públic de salut més proper i comunicar que es tracta d’un accident laboral.

- Personal pertanyent a MUFACE: heu d’acudir al centre sanitari corresponent a la vostra assegurança i comunicar que es tracta d’un accident laboral.

 

b) Comunicació de l’accident:

Heu d’emplenar l’imprès de comunicació d’incident, accident laboral i malaltia professional signat pel superior jeràrquic, o en el cas de personal als centres docents per algun membre de l’equip directiu (se n’adjunta el model) i trametre’l en format PDF al Departament de Recursos Humans i Assumptes Generals, a través del correu electrònic ( recursoshumans@sgtedu.caib.es) o per fax (971 17 68 56). 

El Servei de Prevenció de Riscs Laborals ha elaborat documentació sobre aspectes tècnics i de salut amb pautes sobre la seguretat a la feina per evitar els accidents laborals i les malalties professionals, i amb informació sobre la manera com s’ha d’actuar en el cas d’accident.

 http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09022008492529109507&lang=CA&cont=47461