Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Ajudes a l'habitatge

Ajudes a l'habitatge

Darrera actualització: Wed Nov 02 09:22:37 CET 2016

Llistat definitiu de concessió

 


PLA DE LLOGUER SOCIAL

 T’AJUDAM AMB EL LLOGUER DE CA TEVA  (sol·licituds prorrogades fins al 18 de juliol de 2016)

1- El Pla de Lloguer Social dóna ajudes de fins a un 40 % de la renda anual que s’hagi de satisfer pel lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge (200 € mensuals per habitatge). La renda de l'habitatge objecte del contracte de lloguer serà igual o inferior a 600€ mensuals.

Les ajudes es poden demanar entre el 20 de maig i el 3 de juliol de 2016. Es cobrerixen els lloguers des de gener a desembre de 2016.

2- El Pla de Lloguer Social preveu  mesures per ajudar aquelles presones amb majors dificultats econòmiques. Pels lloguers socials (a habitatges de l’IBAVI), s’adapta el seu preu a la situació de cada persona, tinguent en compte els seus ingressos i circumstàncies sobrevingudes, com ara un desnonament hipotecari.

No hi ha límit temporal per demanar aquesta ajuda

3- El Pla de Lloguer Social incentiva els propietaris d’habitatges buits a destinar-los a lloguer social. L’IBAVI reforma o rehabilita gratuïtament els habitatges si els propietaris els dediquen temporalment (entre 3 i 9 anys) a lloguer social.

No hi ha límit temporal per beneficiar-se d’aquesta mesura

•Més informació:

Oficina IBAVI Palma 900.700.003  -  971.78.49.94
Oficina IBAVI Eivissa   971.78.45.13
Oficina IBAVI Formentera   971.17.89.97
Oficina IBAVI Menorca 971.17.89.68

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge    971.17.77.99
 

T'ajudam amb el teu tràmit telemàtic mitjançant el següent enllaç.

 

PROGRAMA D’AJUDA AL LLOGUER D’HABITATGE

Convocatòria 2016: Publicada al BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016.

Objecte: Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics.

Beneficiaris: Persones físiques majors d’edat que reuneixen els següents requisits:

- Ser titulars o estar en condicions de subscriure un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de les Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments Urbans, en qualitat d’arrendatari.

- Que l’habitatge arrendat o a arrendar, constitueixi o hagi de constituir la residencia habitual i permanent de l’arrendatari.

- Que els ingressos de les persones que tinguin, o hagin de tenir, el seu domicili habitual o permanent en l’habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament, siguin, en conjunt, determinats d’acord amb el que disposa l’apartat 2 b) de l’article 6, inferiors al límit màxim d’ingressos de la unitat de convivència que dóna accés a l’ajuda que estableix l’apartat 5 de l’article 12 del RD 233/2013, o excepcionalment a 3 vegades l’IPREM.

- Renda de l’habitatge igual o inferior als 600 euros mensuals.

- No ser propietari o usufructuari d’un altre habitatge (excepte en els casos en què justificadament no pugui gaudir l’habitatge)

- Que s’hagi dipositat la fiança del contracte de lloguer.

- S’incorporen el sectors preferents, a efectes de valoració.

Quantitats de les ajudes:

 • Fins al 40% de la renda anual
 • Límit màxim: 2.400 € anuals per habitatge.

Termini màxim: 12 mesos. En tot cas, la data límit per a percebre l’ajut serà fins al 31 de desembre de 2016.

Compatibilitat: Aquesta ajuda és compatible amb els casos en que els Serveis Socials de la comunitat aportin un complement per al pagament del lloguer a beneficiaris amb situació d’especial vulnerabilitat.

BOIB:

CALL CENTER 900.780.000

CITA PREVIA

 

PROGRAMA DE SUPORT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA  (sol·licituds prorrogades fins al 18 de juliol de 2016)

Convocatòria 2016: Publicada al BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016.

Objecte: Les actuacions que persegueixen realitzar obres i treballs de manteniment i intervenció en edificis de caràcter predominantment residencial, les seves instal·lacions i espais privatius comuns, amb algun dels següents objectius:

 • Millorar el seu estat de conservació.
 • Garantir l’accessibilitat.
 • Millorar la seva eficiència energètica.

Beneficiaris: Comunitats de propietaris i les seves agrupacions, propietaris únics d’edificis d’habitatges. En els edificis que es destinin al lloguer durant, almenys, 10 anys des de la recepció de l’ajuda, podran ser beneficiaris, també les administracions públiques, organismes i entitats de dret públic, empreses públiques, societats mercantils participades per les administracions propietàries dels immobles

Condicions:

 • L’edifici compti L’edifici compti amb “l’informe d’avaluació”.
 • Les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat o comunitats de propietaris.
 • En millora de la qualitat i sostenibilitat i en fer els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, mínim 8 habitatges, excepte que es realitzi al mateix temps obres de conservació o que habitin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
 • S’aporti Projecte de l’actuació a realitzar. Quan les actuacions no exigeixin projecte, es justifiqui amb una memòria subscrita per tècnic competent l’adequació al Codi tècnic d’edificació.
 • L’antiguitat de l’edifici haurà de ser anterior de 1981, haurà de tenir un mínim del 70% de superfície construïda d’us residencial i almenys el 70% dels habitatges han de ser domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris. Les obres hauran d’estar acabades el 30 de maig de 2017.

Quantitats de les ajudes:

 • Quantia màxima unitària per actuació: 2.000 € per habitatge per a actuacions de conservació. 1.000 € més si es realitza simultàniament qualitat i sostenibilitat i altres 1.000 si es realitza també accessibilitat.
 • Entre 2.000- 5.000 € per a actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat. 4.000 € per a la millora de l’accessibilitat. totes les quanties podran incrementar-se un 10% en edificis declarats Béns d’Interès Cultural.
 • Quantia màxima per habitatge i per cada 100 m2 de local: 11.000 € (12.100 € en edificis declarats Béns d’Interès Cultural).
 • Quantia màxima per edifici: el 35% del cost subvencionable de l’actuació (excepcionalment en accessibilitat, i només en la partida corresponent a l’accessibilitat, es podrà arribar fins al 50%).

BOIB:PROGRAMA DE SUPORT A LA IMPLANTACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DELS EDIFICIS  (sol·licituds prorrogades fins al 18 de juliol de 2016)

Objecte: L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i generalització d'un Informe d'avaluació dels edificis que inclogui l'anàlisi de les condicions d'accessibilitat, eficiència energètica, i estat de conservació dels mateixos.

Beneficiaris: Comunitats de veïns, agrupacions de comunitats, propietaris únics d'edificis de caràcter predominantment residencial, que comptin amb l'Informe d'Avaluació abans que finalitzi l'any 2016.

Quantitats de les ajudes:

 • Límit màxim per habitatge: 20 €.
 • Límit màxim per 100 m2 de superfície útil de local: 20 €.
 • Màxim total per edifici: 500 € o el 50% del cost de l'informe.

BOIB:

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT

Objecte: L'objecte d'aquest programa és la realització d'actuacions en matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior dels habitatges o per a l'adequació dels mateixos a les necessitats específiques dels seus propietaris o ocupants.

Beneficiaris: Persones físiques amb discapacitat o majors de 65 anys.

Quantitats de les ajudes:

 • Límit màxim per habitatge: 50% del pressupost amb un límit de 3.000 €.

BOIB:

 

 

PROGRAMA DE FOMENT DE LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES (SELECCIÓ DE PROPOSTES ARRU)

Objecte: la selecció de les propostes d’actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d’urbanització o reurbanització d’espais públics i, si n’és el cas, d’edificació en substitució d’edificis enderrocats, dins d’àmbits d’actuació delimitats prèviament per l’Ajuntament.

Poden ser objecte de finançament:

 • L’execució d’obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d’adequar-los a la normativa vigent. S’hi poden incloure els honoraris dels professionals, el cost de redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, així com les despeses derivades de la tramitació administrativa, sempre que tots ells estiguin degudament justificats.
 • L’execució de les obres de millora de la qualitat i sostenibilitat del medi urbà.
 • Obres de demolició i edificació d’habitatges de nova construcció. Els nous edificis han de tenir una qualificació energètica mínima B i complir, en tot cas, amb les exigències del Codi tècnic de l’edificació.

Condicions:

 • L’àmbit d’actuació ha d’estar delimitat territorialment per acord de l’òrgan competent de l’Ajuntament corresponent, i pot ser continu o discontinu i comprendre, almenys, 100 habitatges. No obstant això, en els nuclis històrics, en els nuclis rurals, en les actuacions exclusivament de renovació urbana i altres supòsits excepcionals, el nombre mínim d’habitatges pot ser inferior i s’ha de fixar en els acords de Comissió Bilateral entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Almenys el 60% de l’edificabilitat sobre rasant existent dins l’àmbit d’actuació o de la que resulti segons el planejament vigent ha de tenir com a finalitat l’ús residencial d’habitatge habitual.

 

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la resolució per la qual s’estableix el procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbanes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB 33, de 12 de març de 2016) i finalitza el 31 de maig de 2016.

BOIB:

Document BOIB

 

Per a més informació:

 • IBAVI (C/ Manuel Azaña nº 9) - Telèfon: 900 780 000
 • DG d'Arquitectura i Habitatge (C/ de la Palma nº 4) - Telèfon: 971 17 77 99

 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears