torna

Detall de la notícia

Període mitjà de pagament de l'entitat

D'acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es publica mensualment el període mitjà de pagament de Multimèdia de les Illes Balears, SA.