torna

Detall de la notícia

Imatge 2064705

Homologacions amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

Els estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana (A2, B1, B2 i C1) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Requisits per obtenir l’homologació i reconeixement

Per poder obtenir l’homologació amb els estudis reglats, s’han de complir els requisits, entre d’altres, referents a l’any i el lloc d’obtenció del títol de graduat en ESO o de batxiller, i a la qualificació final de l'assignatura de llengua catalana i literatura. Els podeu consultar en els documents adjunts de requisits d’homologació.

D'acord amb la normativa actual, les resolucions d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'ensenyament reglat amb algun certificat dels que expedeix la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears només tenen reconeixement a les Illes Balears.

Tràmit per sol·licitar l’homologació


1. Persones que han cursat els estudis reglats a les Illes Balears

— Els alumnes que estan en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria obtingut a partir de l’any acadèmic 1999-2000 a les Illes Balears i que compleixen els requisits establerts a l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.
— Els alumnes que estan en possessió del títol de batxiller obtingut a partir de l’any acadèmic 2000-2001 a les Illes Balears i que compleixen els requisits establerts a l’Ordre d’homologacions.

En el cas d’homologacions dels títols obtinguts abans del curs 2011-2012, el procediment s’inicia a instància de la persona interessada. A l'apartat «Enllaços» trobareu el model de sol·licitud que s’ha de presentar al centre on van acabar els estudis.

El procediment per obtenir l’homologació a partir del curs 2011-2012 s’inicia d’ofici, a proposta del director del centre educatiu on hagin acabat els estudis.

Per a més informació, consultau la Seu Electrònica.

2. Persones que han cursat els estudis reglats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana

Els certificats que expedeixen la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) als alumnes dels seus centres un cop finalitzats els estudis reglats d’ESO o batxillerat i que acrediten una equivalència, no es reconeixen a les Illes Balears, atès que cada comunitat autònoma, d’acord amb la normativa actual, només reconeix les seves pròpies homologacions.

Per aquet motiu, les persones que hagin cursat els estudis d’ESO o de batxillerat a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i compleixin els requisits establerts en la normativa vigent, han de sol·licitar l’homologació amb els certificats oficials de coneixements de llengua que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. Concretament, poden sol·licitar l'homologació:

— Les persones que disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya o a la Comunitat Valenciana inclosos en els supòsits prevists en els articles 4.3, 6.5 i 8.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.
— Les persones que disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria o del títol de batxiller obtinguts a Catalunya inclosos en els supòsits prevists en els articles 5.3 i 9.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

El procediment s’inicia a instància de la persona interessada. La sol·licitud s’ha de presentar a la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears o a qualsevol registre oficial. A l'apartat «Enllaços» trobareu el model de sol·licitud i la documentació que s’ha de presentar.

Per a més informació, consultau la Seu Electrònica.