vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 206968

Activitats i funcions del Laboratori de l'Aigua

Les activitats del laboratori comencen el 1987, dins l'antiga Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Des del 1999 s'adscriu a la Conselleria de Medi Ambient.

Les primeres activitats estaven relacionades amb el control de les EDAR i els seus abocaments (Decret 25/1992, de 12 de març, art. 4- 3), així com l'anàlisi de mostres procedents de denúncies.

Les tècniques analítiques s'han anat adaptant a les necessitats dels departaments amb competències sobre el medi aquàtic.

Objectiu: Oferir als distints departaments de l'Administració un servei d'informació analítica de la qualitat del medi aquàtic.

Activitats principals del Laboratori de l'Aigua:

  1. - Control del funcionament de les EDAR.
  2. - Anàlisi d'aigües subterrànies per al seguiment de la qualitat fisicoquímica en col·laboració amb el Servei de Estudis i Planificació de la DGRH.
  3. - Anàlisi d'aigües superficials d'espais naturals protegits per al seguiment de la seva qualitat, en col·laboració amb la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
  4. - Anàlisi de mostres procedents d'abocaments i denúncies.
  5. - Seguiment de l’estat de les masses d’aigua subterrània i superficials continentals de les Illes Balears en compliment de la Directiva Marc de l’Aigua.
  6. - A més, des del 1996, el Laboratori de l'Aigua organitza els exercicis d'intercomparació entre laboratoris INLABAG.