torna

Detall de la notícia

Imatge 179375

Sol·licitud d'inscripció en els registres en matèria d'emergències

El D 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències a les Illes Balears, crea, a l'article 4, el Registre de Serveis d'Emergències i Urgències en el qual s'han d'inscriure, de forma obligatòria, tots els serveis públics i privats regulats en el títol II de la Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències a les Illes Balears, com també els competents en matèria de seguretat ciutadana, això és, en resum, els serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, els serveis de rescat a la platja i la muntanya, els serveis d'emergència sanitària extrahospitalària, els centres de gestió d'emergències, els serveis de seguretat ciutadana i el voluntariat de protecció civil. El RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d’emergència, diu en els punts 1 i 2 de l’article 5, el següent: les dades dels plans d’autoprotecció rellevants per a la protecció civil hauran de ser inscrits en un registre administratiu, que inclourà com a mínim les dades referides a l’annex IV de la Norma Bàsica d’Autoprotecció.

Amb aquesta finalitat, els titulars de les activitats remetran a l’òrgan de la comunitat autònoma encarregat de l’esmentat registre les referides dades i les seves modificacions. És a l’article 16 del D 8/2004, on es crea el Registre General de plans d’autoprotecció que depèn de la conselleria d’Administracions Públiques. La documentació dels plans d’autoprotecció s’ha de presentar en suport escrit per triplicat i el corresponent suport informàtic. Addicionalment, a l’esmentat D 8/2004, s’indica a l’article 12 que el Pla d’Autoprotecció l’ha de confeccionar i signar un tècnic competent. Aquests tècnics s'han d'inscriure en el registre corresponent de la conselleria d’Administracions Públiques, per la qual cosa es publica també la sol·licitud d'inscripció en aquest registre.

AVÍS: Al BOIB núm. 50 de 6 d'abril de 2006 es va publicar la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears. En aquesta Llei es crea a la Disposició addicional sisena, la Taxa per a la inscripció als registres dependents de l'autoritat competent en matèria d'emergències. Totes les inscripcions que es facin als Registres dependents de la conselleria d’Administracions Públiques s'haurà de pagar la taxa en vigor mitjançant Document Unificat d'Ingrés habilitat a l'efecte i s'haurà de posar el CODI M49. Aquest document es troba a disposició de les persones interessades a les unitats de personal de totes les conselleries de l'Administració de la CAIB. També podeu accedir al document anant al Portal del Contribuent:

http://www.atib.es/ta/modelos/Default.aspx?m=046&filtro=M49&lang=ca