torna

Detall de la notícia

Imatge 2029908

El Govern eixuga el deute amb les navilieres interilles bonificant el descompte de resident

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Ports i Aeroports de la Conselleria de Turisme i Esports, ha posat al dia el deute a les navilieres per la bonificació del bitllet marítim per a residents de les illes amb el pagament de més de 29,5 milions d'euros.
 
Els expedients referits a la bonificació marítima generats durant l'anterior legislatura del Pacte van provocar un dèficit a la partida pressupostària de la Direcció General de Transport Aeri i Marítim a l'exercici de 2011, a causa del impagament acumulat dels anys 2010 i 2011. D'aquesta manera , el deute per aquest concepte que contreta pel Govern del Pacte amb les navilieres a data de juny de 2011 ascendia a un total 6.567.579,17 euros.
 
En l'actual legislatura es va crear la Direcció General de Ports i Aeroports dins de la Conselleria de Turisme i Esports, que va assumir, entre altres, les competències de l'antiga DG de Transport Aeri i Marítim i, per tant, la gestió del deute acumulat assenyalada anteriorment .
 
Des de l'inici de legislatura i fins avui, la DG de Ports i Aeroports ve efectuant un esforç pressupostari en coordinació amb la DG del Tresor per actualitzar el pagament del deute acumulat, tot això sense deixar de respondre als nous expedients de bonificació que s'han anat generant trimestre a trimestre a partir d'una partida pressupostària que tenia els recursos esgotats en el moment d'accedir al govern.
 
La gestió feta per l'actual Govern ha propiciat que les quantitats ateses al llarg de la present legislatura pugin ja a un muntant total de 26.670.000,77 euros en concepte de bonificació del bitllet marítim en tràfic interilles per a residents.
 
A més, a dia d'avui hi ha en tramitació un total de 2.856.276,95 € més ja reconeguts i que romanen pendents de pagament, la qual cosa fa que la xifra final resultant de compromís de crèdit per aquest concepte, incloent-hi el quart trimestre de 2013 complet, sigui de 29.526.277,72 euros.
 
Des de la DG de Ports i Aeroports esperen rebre en breu de les navilieres les liquidacions del primer i segon trimestres de 2014 per tal de tramitar els seus expedients corresponents.
 
Cal destacar també que l'actual Govern ja va incloure en els pressupostos per al 2014 el 100% de la partida pressupostària per a aquest concepte.
 
Així, amb aquests pagaments, el Govern de José Ramón Bauzá complirà el compromís de deixar al dia amb les navilieres la bonificació que, per descompte de resident, gaudeixen els ciutadans de les Illes Balears.