torna

Detall de la notícia

Imatge 2003792

Convocatòria pública d'ajudes per al foment de la biomassa, dirigida a les administracions locals de les Illes Balears i a petites i mitjanes empreses i associacions empesarials.

Són subvencionables les noves instal·lacions de producció d’energia tèrmica que utilitzin com a combustible biomassa, amb una potència mínima de 20 kW tèrmics de potencia nominal.

No s’hi inclouen els sistemes de generació d'energia tèrmica del tipus estufa o casset de xemeneia que proporcionin exclusivament calor directa en el lloc on s’instal·lin i no posseeixin circuit hidràulic/aire de calefacció o aigua calenta sanitària.

Tampoc són subvencionables les instal·lacions que siguin obligatòries per aplicació del Codi Tècnic de l’edificació.

La quantia de la subvenció per petites i mitjanes empreses i associacions empresarials és del 35% de la inversió màxima admissible, mentre que per administracions locals es subvenciona el 50% de la inversió màxima admissible.

Termini per a la presentació de sol·licituds: Del 14 de juny de 2018 fins el 10 de setembre de 2018

 Àmbit temporal: les actuacions s'han d'haver iniciat a partir de la data de presentació de la sol·licitud i estar finalitzades abans de 14 de setembre de 2019.