torna

Detall de la notícia

Imatge 1840258

Centre d'Incorporació Social (CIS)

El Centre d’Incorporació Social (CIS) és una llar situada en Es Vivero (Palma), en la modalitat de lloguer, que té com a finalitat atendre a les mesures judicials en règim obert. Amb una superfície total de 664 m2 i de 271 m2 de vivenda, té una capacitat per a 8 menors/joves. Hi fan feina 4 educadors/es.

El Centre d’Incorporació Social (CIS) té l’objectiu de promoure processos personals d’incorporació social que millorin la qualitat de vida i el grau d’autonomia de menors o joves en situació de vulnerabilitat, sense recursos relacionals i educatius o es trobin en dificultats per a la seva incorporació laboral i integració efectiva en la vida social un cop han complit o estan complint algun tipus de mesura judicial o de protecció. El recurs atén als menors o joves que necessiten d’un suport i orientació que els permet continuar vers un procés encaminat a viure de manera autònoma i facilitar la construcció d’un projecte personal que els condueixi a normalitzar la seva situació amb la finalitat d’aconseguir la seva integració social i laboral.

El CIS constitueix un espai de coordinació de tres programes socioeducatius i un element que permet assolir els joves diferents habilitats socials i personals, prestant una atenció integral en coordinació amb els recursos de la comunitat per tal de permetre l’usuari adquirir mecanismes de socialització i els coneixements necessaris per tal d’aconseguir la inserció sociolaboral; és  un servei extern que informa, assessora i orienta els joves sobre la seva realitat més propera. S’ofereix un acompanyament personalitzat en l’itinerari d’incorporació social dels joves a través de serveis educatius, formatius i d’inserció i orientació sociolaboral, amb l’objectiu de dotar l’usuari amb el màxim d’autonomia, afavorint la incorporació positiva en la comunitat i evitant la seva entrada o reincidència en conductes antisocials o delictives i donant suport a la tasca dels professionals de la Direcció General de Família i Menors mitjançant una comunicació i un intercanvi d’informació constant, compartint criteris i estratègies d’intervenció.

El CIS és, així mateix, un punt de referència, un espai de trobada on els joves es poden adreçar per a rebre el suport necessari en diferents àmbits: formatiu, educatiu, laboral, etc. per tal que vagin adquirint autonomia a bastament per acabar amb la seva dependència de les institucions i és, també, un recurs que proporciona una atenció integral en coordinació amb els recursos normalitzats de la comunitat.

Els diferents programes que integren l’espai del CIS es coordinen entre sí i son els següents:

  • PILA, programa d’orientació ocupacional inclòs en la xarxa d’ocupació del SOIB i adreçat a menors i joves amb mesures judicials de medi obert, d’internament i d’usuaris del servei de família de la Direcció General de Família i Menors.
  • AMB MESURA, programa formatiu que dóna contingut a les mesures judicials a menors infractors en règim de medi obert.
  • PREMI (Programa d’Emancipació Integral), dissenyat amb l’objectiu d’oferir un servei d’atenció i suport socioeducatiu que faciliti l’emancipació a menors i joves que han estat sota la tutela de l’Administració (amb mesures judicials o no) que assoleixen la majoria d’edat, poden estar en risc de patir exclusió social o entrar en dinàmiques antisocials.