torna

Detall de la notícia

Imatge 1840293

Serveis Generals

 Són els serveis on s’integren les àrees d’execució estratègiques, de planificació i de suport a la resta de serveis.

Estan compostes pels següents departaments:

- Administració i comptabilitat

- Recursos humans

- Comunicació

- Qualitat

- Supervisió tècnica

I les següent Comissions:

- Comissió de Qualitat

- Comissió d’Ètica i RSC

- Comissió de Seguretat i vigilància per a la salut

- Comissió del Pla d’igualtat

  També, coordinen els següents programes externs :

La Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil (UTASI),

El Programa d’Orientació i Inserció Laboral per a Joves (PILA)

El Programa d’Emancipació Integral(PREMI)

El Programa d’Abordatge Terapèutic (PAT)

Programa de Desenvolupament Personal i Social (AMB MESURA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil(UTASI)

 

La UTASI és una unitat dependent de la Direcció General de Família i Menors del Govern Balear. Es va posar en marxa l’any 2009. Ofereix una atenció especialitzada en l’abordatge de l’abús sexual a menors de 0 a 18 anys i a les seves  famílies.

Els menors i les seves famílies arriben derivades per la UVASI (Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil) del Consell Insular (IMAS) mitjançant un informe de credibilitat del testimoni del menor i/o una avaluació del/la menor i de la seva situació sociofamiliar junt amb les recomanacions i motius que justifiquen la idoneïtat de la intervenció terapèutica.

La UTASI proporciona als menors i a les seves famílies un espai on, explorar la repercussió de l’abús, i on abordar, si cal, de manera psicoterapèutica i/o psicoeducativa (segons el cas), tots aquells aspectes que han estat danyats per l’experiència abusiva, potenciant les capacitats resilients dels menors i de les seves famílies per a que puguin elaborar l’impacta generat i reparar-lo. 

L’atenció va dirigida a menors i als familiars que, encara que han estat víctimes d’abusos sexuals, viuen a un entorn familiar que és protector per a ells.

També, per una part, se realitzen exploracions en casos de menors que han tingut una valoració per part de la UVASI de credibilitat indeterminada (que no es pot concloure la  ocurrència o no d’una situació d’abús), i per altra, es potencia l’adquisició d’estratègies per la prevenció de l’abús.

 

 

El Programa d’Orientació i Inserció Laboral per a Joves (PILA)Programa PILA

El programa PILA és un servei destinat a la integració dels joves amb mesures judicials dins del món formatiu i laboral com a mitjà, juntament amb altres accions, per a la reinserció social a través de la consecució d’un lloc de feina

El programa està constituït formalment per part del SOIB, integrat dins de la Xarxa d'atenció a col·lectius vulnerables del SOIB des de fa uns anys, com un servei d’acompanyament a l’ocupació per a joves amb mesures judicials.

La inserció laboral / formativa dels joves als quals atenen, venen derivats de la Fundació Socioeducatiu S'Estel i de la Direcció General de Família i Menors.

 

 

 

 

 

 

El Programa d’Emancipació Integral(PREMI)

  El Programa d’Emancipació Integral està dissenyat amb l’objectiu d’oferir un servei d’atenció i suport socioeducatiu que faciliti l’emancipació a menors que han estat sota la tutela de l’Administració –molt especialment aquells que resideixen en centres- que assoleixen la majoria d’edat, poden estar en risc de patir exclusió social o entrar en dinàmiques antisocials. També, els joves que han complit mesures d’internament i es troben  en situació de desemparament necessiten d’un suport quan surten de la institució per tal de prevenir el retorn a ambients i conductes delictives. Així, cal donar resposta a situacions que dificulten la transició a la vida adulta: manca de suport familiar i de referents adults o la carència d’un habitatge a on residir.

La finalitat fonamental del Programa d’Emancipació Integral ha de ser que el joves que han estat tutelats per l’Administració (amb mesures judicials o no) aprenguin a prendre les seves pròpies decisions; a millorar les seves competències formatives i a trobar una feina que els ajudi a desenvolupar la seva autonomia amb la que es puguin integrar a la societat, tant en l’àmbit laboral com social.

El Programa té una dimensió social i una vocació integradora, acompanyant el jove de manera individualitzada en el seu procés vers l’autonomia. D’altra banda, un dels entrebancs més significatius per als joves que volen iniciar el procés vers l’autonomia és la dificultat d’accés a un habitatge adequat a les seves possibilitats econòmiques. D’aquesta manera, el grup social constituït per joves en edat d’emancipar-se és un dels que pateixen amb una intensitat més gran el problema de l’habitatge un cop surten dels centres d’acollida o d’internament.

Així, l’absència d’oferta d’habitatge adequada a les necessitats d’aquest grup dificulta el procés vers l’autonomia i l’emancipació. Amb aquesta situació, i afegit al Programa d’Emancipació Integral, es fa del tot necessari un recurs residencial que ajudi els joves en una primera etapa en el camí vers la seva  l’autonomia i que també sigui útil per a l’aprenentatge d’aspectes relatius a l’organització de la vida quotidiana, domèstica i de la convivència amb altres companys, així com oferir una oportunitat d’estalvi per poder accedir posteriorment a un habitatge normalitzat.

La llar d’emancipació és un recurs complementari que ofereix als usuaris del Programa la possibilitat d’allotjar-se durant un temps limitat en un habitatge fins a poder trobar altres recursos que els permetin integrar-se plenament en la vida social, donant la possibilitat de viure una experiència el més semblant possible a la vida independitzada similar a la que es pot dur en un pis compartit.

 

  

 El Programa d’Abordatge Terapèutic (PAT)

És un Programa on es tracta d’abordar terapèuticament els delites comesos pels/per les menors i joves de forma directa fent incidència en els seus actes delictius i des de un perspectiva  metodològica única i comú per a tots/es els/les usuaris/àries de la fundació 

 L'objectiu és el desenvolupament d'habilitats i actituds apropiades per a un estil de vida satisfactori i sense reincidències. Per a això s'aborda tot el ventall de dificultats com puguin ser: autoestima, dèficit en habilitats socials, dèficit en la seva capacitat d'establir relacions properes, percepcions distorsionades cap als altres o cap a la sexualitat, dèficit en la seva capacitat d'empatia, identificació i modificació de l'activació sexual desviada i maneig de les situacions de risc. Destaca també la importància d'atendre a la família dels adolescents i implicar-los en el tractament per a una major eficàcia de la intervenció.

La durada del tractament dependrà de les característiques de cada menor o jove, però sol ser com a mínim d'un any, amb una freqüència de sessions setmanal.
La nostra intervenció s'estructura en sessions setmanals individuals i grupals.

Els principals objectius que defineixen aquestes sessions són:
- Assumir la responsabilitat de l'abús
- Prendre consciència del dany causat a la víctima
- Manejar els sentiments de culpa i vergonya
- Abordar les distorsions cognitives que recolzen, justifiquen o minimitzen l'agressió
- Millorar les seves habilitats socials i capacitat de solució de problemes
- Prevenir les recaigudes

S'aborden a més a més els dèficit concrets que s'hagin pogut detectar en l'avaluació individual de cada cas (ansietat, depressió, activació sexual desviada, autoestima…).

 

 

Programa de Desenvolupament Personal i Social (AMB MESURA) Amb mesura

  La finalitat d’aquest programa és, tenint en compte la situació de les mesures judicials en les que es troben els/les joves, oferir-les-hi la possibilitat de realitzar activitats formatives per tal d’aconseguir una inserció socioeducativa i de desenvolupament personal.

Donar al jove el suport per assolir les competències necessàries (cognitives, instrumentals i actitudinals), per aconseguir el retorn al sistema educatiu reglat i/o adherir-se a la formació ocupacional.

Dotar al menor d’habilitats bàsiques per al seu desenvolupament personal i social i reduir les conductes dissociatives que provoquen el seu conflicte social.

Dotar al jove de tècniques per a la seva integració sociolaboral.

Proporcionar al jove d’habilitats relacionades amb la vida quotidiana i desenvolupament personal (educació per a la salut,  autonomia personal, desenvolupament en el seu ambient comunitari...)

Quan als usuàris/àries, aquest projecte va dirigit a joves infractors i en mesura judicial que tenen entre 14 i 18 anys (i en segons quins casos majors de 18 anys) i que venguin derivats de la Direcció General de Família i Menors.

Per tant són els professionals d’aquesta Direcció General (Educadors de Medi Obert), els que proposaran al jove i/o la seva família per a la seva incorporació al projecte.