torna

Detall de la notícia

Imatge 1761359

Opuscles dels certificats oficials de català i models de prova

El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (2001), publicat pel Consell d’Europa, ha perfilat unes línies generals per elaborar programes de llengua, orientacions curriculars, exàmens, llibres de text, sistemes d’avaluació, etc., com a model de convergència europeu.

Del 2011 ençà, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha assumit aquestes bases generals del document i les ha incorporades al seu sistema d’avaluació i certificació.

Els opuscles dels diferents nivells dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l’avaluació. Així mateix inclouen l’estructura, la valoració de la prova i un model de prova. Finalment trobam bibliografia i recursos que ens poden servir per preparar la prova.