torna

Detall de la notícia

Imatge 1757019

Àrea d'Assessorament Lingüístic: funcions, destinataris i contacte

Serveis

L'Àrea d'Assessorament Lingüístic proporciona els serveis següents:

  • Resolució de consultes sobre gramàtica, lèxic, terminologia, format dels documents, qüestions tipogràfiques i d’estil, etc.
  • Correcció de documents redactats en llengua catalana: informes, dictàmens, memòries, plans, resolucions, ordres, decrets, lleis, convocatòries i actes de reunió, convenis, oficis, notes internes, missatges de correu electrònic, certificats, diligències, notes de premsa, textos publicitaris, pàgines web, fullets informatius, discursos, programes d’actes, programes de concerts, currículums, invitacions, etc.
  • Gestió de la traducció de documents del català al castellà.

D'altra banda, l'Àrea s'encarrega de la catalogació i el manteniment d'un fons bibliogràfic propi integrat per més d'un miler de volums, entre diccionaris, gramàtiques i altres obres de referència.

Destinataris

El destinatari dels serveis de l'Àrea d'Assessorament Lingüístic és el personal de l'Administració autonòmica, concretament l'adscrit a la Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i als organismes que en depenen. També atén el personal adscrit a la resta de les unitats centrals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats quan aquestes no disposen d'un servei d'assessorament lingüístic propi.

L'Àrea d'Assessorament Lingüístic no atén directament consultes de persones externes a l'Administració, encara que pot proporcionar orientació sobre la millor manera d'obtenir l'atenció requerida.

Contacte

Podeu posar-vos en contacte amb els tècnics de l’Àrea d'Assessorament Lingüístic a través de l’adreça de correu electrònic <assessorament@dgpoling.caib.es> o bé telefonant a les extensions 68513, 68576, 68512 o (9717)84624. També podeu adreçar-vos personalment a les dependències de l'Àrea, situades a la planta 4a del bloc C de l'edifici de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Normalment, les consultes es resolen de forma immediata. Les feines de correcció s’atenen per ordre d’arribada, tret de casos excepcionals en què, per causes justificades, s’hagin d’atendre amb caràcter urgent.

l’Àrea d’Assessorament us ofereix els serveis següents:

 

1.   Resolució de consultes sobre gramàtica, lèxic, terminologia, format dels documents, qüestions tipogràfiques i d’estil, etc.

 

2.   Correcció de documents redactats en llengua catalana: informes, dictàmens, memòries, plans, resolucions, ordres, decrets, lleis, convocatòries i actes de reunió, convenis, oficis, notes internes, missatges de correu electrònic, certificats, diligències, notes de premsa, textos publicitaris, fullets informatius, discursos, programes d’actes, programes de concerts, currículums, invitacions, etc.

 

3.   Gestió de la traducció automàtica de documents del català al castellà.