torna

Detall de la notícia

Imatge 1782234

Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma

Podeu consultar l’estat de les obligacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que hi hagi a la Tresoreria pendents de pagament, un cop finalitzat el procés de tramitació administrativa i a partir de les dades que consten en el sistema d’informació comptable, i també la informació relativa als cobraments que heu rebut de la Comunitat Autònoma.

Sol·licitud de certificat mitjançant tràmit telemàtic a la seu electrònica de la CAIB

Podeu sol·licitar un certificat amb la informació relativa als pagaments efectuats, puntuals o durant un període.  I també dels pagaments pendents de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, per a la qual cosa, prèviament, heu de confirmar amb la unitat administrativa de la conselleria corresponent que s’hagi tramitat completament l’obligació de pagament i l’hagi comptabilitzada perquè estigui en disposició de ser pagada per la Tresoreria.

 

Petició de certificat de forma presencial amb identificació prèvia del tercer

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment al registres de la Administració de la Comunitat Autònoma, heu d’anar degudament identificats o apoderats per la persona que representau i podeu fer la sol·licitud per mitjà del model de sol·licitud d’aquest procediment (enllaç).

Podeu consultar la xarxa d'oficines del registre on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions.

Avís important:

No us oblideu de mantenir les vostres dades bancàries actualitzades per mitjà del Model de declaració de veracitat de dades bancàries.

Contacte:                                                                                                                

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Servei de Gestió Financera

gestiofinancera@tresorer.caib.es

Palau Reial, 17, 2a planta

Tel.: 971 177 111