torna

Detall de la notícia

Imatge 1782234

Informació pagaments de la Comunitat Autònoma - Preguntes freqüents


  • Com paga la Tresoreria?

La Tresoreria sempre paga a proposta de la conselleria corresponent o del Servei de Salut de Illes Balears, a través de transferència al compte bancari que heu designat.

La conselleria corresponent és aquella que és competent per raó de la matèria del procediment que teniu en marxa, sigui perquè heu subscrit un contracte, us han concedit una subvenció, indemnització, beca…, i es relaciona amb les persones interessades a través del centres gestors o unitats administratives  que tramiten els expedients.


  • Què és el registre de tercers?

El registre de tercers conté les dades beneficiaris dels pagaments de la Tresoreria, bé sigui perquè són titulars d’obligacions de pagament reconegudes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o per la devolució d’ingressos.

Per a rebre pagaments de la Tresoreria és necessari que el beneficiari hagi comunicat un compte bancari de la seva titularitat en què desitgi rebre'ls.


  • Com puc donar-me d'alta en el registre de tercers?

El centre gestor o la unitat administrativa de la conselleria o del Servei de Salut de Illes Balears que tramita el vostre expedient i, per tant, l’obligació del pagament que se’n derivi,  és el que donarà d'alta les vostres dades identificatives (NIF, nom o denominació social, domicili...) en el registre de tercers.

 


  • Com puc donar d'alta, baixa o modificar les dades bancàries?

Per donar d'alta o baixa el vostre compte bancari o modificar  les dades bancàries (canvi de NIF, de raó social...)  haureu d'emplenar el model de declaració de veracitat de dades bancàries i presentar-lo al registre de la conselleria corresponent  o a qualsevol dels llocs prevists a  l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de de les administracions públiques.


  • Què és el codi IBAN?

L'IBAN (International Bank Account Number) és l'identificador internacional de compte bancari que substitueix l'identificador tradicional a Espanya (Codi Compte Client, conegut com a CCC).
A Espanya, l'IBAN es compon de 24 caràcters amb la següent estructura:
- Els dos primers caràcters identifiquen el país del compte. En el cas d'Espanya seria: ES.
- Els dos caràcters següents corresponen als dígits de control, calculats segons l'algoritme utilitzat per validar l'IBAN.
- Els vint caràcters restants corresponen al Codi de Compte Client (CCC) que s'ha estat utilitzant i que identifiquen l'Entitat financera (4 dígits), Oficina del compte (4 dígits), Dígits de control (2 dígits) i Número de compte (10 dígits).


  • Si ja he comunicat en algun moment un compte bancari al Fitxer Central de Tercers, he de designar-lo una altra vegada?

No. Per rebre pagaments de la Tresoreria no és necessari tornar a designar un compte bancari que ja va ser designat en el seu moment. Les dades bancàries es conserven en el registre de tercers fins que les doneu expressament de baixa.

Ara bé, és important que en cada procediment confirmeu amb el centre gestor de la conselleria corresponent les dades bancàries per on vulgueu cobrar per mitjà del model de declaració de veracitat de dades bancàries on heu d’especificar el tràmit que li afecta.


  • Quants comptes bancàris puc tenir registrades al tegistre de tercers?

Els beneficiaris de pagaments de la Tresoreria poden designar un màxim de tres comptes bancàries on desitgin rebre pagaments de la Tresoreria.

Si ja teniu tres comptes donades d'alta, haureu de donar de baixa almenys una d'elles per poder designar-ne una de nova.


  • Si tinc diverses comptes bancàries donades d'alta en el registre de tercers, en quina d'elles rebré els pagaments de la Tesoreria?

Com podeu tenir fins a 3 comptes bancaris donats d’alta,  és important que indiqueu en cada tràmit per quin compte voleu cobrar per mitjà del model de declaració de veracitat de dades bancàries quan feis el tràmit amb la conselleria corresponent.


  • Quins pagaments de la Comunitat tinc pendents de rebre o quins he rebut?

Podeu consultar l’estat de les obligacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que hi hagi a la Tresoreria pendents de pagament, un cop finalitzat el procés de tramitació administrativa i a partir de les dades que consten en el sistema d’informació comptable, i també la informació relativa als cobraments que heu rebut de la Comunitat Autònoma.


  • Com puc sol·licitar un certificat?

Podeu sol·licitar un certificat amb la informació relativa als pagaments efectuats, puntuals o durant un període.  I també dels pagaments pendents de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, per a la qual cosa, prèviament, heu de confirmar amb la unitat administrativa de la conselleria corresponent que s’hagi tramitat completament l’obligació de pagament i l’hagi comptabilitzada perquè estigui en disposició de ser pagada per la Tresoreria.

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment en els registres de la Administració de la Comunitat Autònoma, heu d’anar degudament identificats o apoderats per la persona que representau i podeu fer la sol·licitud per mitjà del model de sol·licitud d’aquest procediment (enllaç).

Podeu consultar la xarxa d'oficines del registre on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions.