torna

Detall de la notícia

Imatge 1782234

Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma

Per consultar l’estat de les obligacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  que hi hagi a la Tresoreria pendents de pagament, un cop finalitzat el procés de tramitació administrativa i a partir de les dades que consten en el sistema d’informació comptable, contactau amb el Servei de Gestió Financera de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Petició d'informació per correu electrònic o presencial, amb identificació prèvia del tercer

Podeu demanar informació sobre l’estat d’un pagament efectuat o d’una obligació pendent de pagament de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, una vegada que la conselleria corresponent hagi tramitat completament l’obligació de pagament i l’hagi comptabilitzada, per mitjà d'una petició adreçada al correu electrònic gestiofinancera@tresorer.caib.es, d'acord amb les instruccions següents:

A l'assumpte del correu heu d'indicar: Consulta pagament

Al text del correu heu de posar les dades del tercer beneficiari del pagament (nom complet i DNI, i altres dades de contacte) , així com la conselleria o òrgan gestor que ha tramitat el pagament i si s'escau, el número del document comptable que ha tramitat la unitat administrativa responsable del cobrament al que teniu dret.

En altre cas, podeu fer la consulta presencial demanant cita prèvia al Servei de Gestió Financera al correu gestiofinancera@tresorer.caib.es, i presentar-vos en la data acordada degudament identificats o apoderats per la persona que representau.

Petició adreçada a la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni

En cas que volgueu obtenir un certificat amb la informació relativa als pagaments efectuats, puntuals o durant un període, i als pagaments pendents de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, una vegada que la conselleria corresponent hagi tramitat completament l’obligació de pagament i l’hagi comptabilitzada, heu de presentar una sol·licitud per escrit adreçada a la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

El podeu sol·licitar per mitjà d’aquest procediment (enllaç).

Avís important:

No us oblideu de mantenir les vostres dades bancàries actualitzades per mitjà del Model de declaració de veracitat de dades bancàries.

En cas de presentar la sol·licitud presencialment al registres de la Administració de la Comunitat Autònoma podeu consultar la xarxa d'oficines on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions.

Contacte:                                                                                                                

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Servei de Gestió Financera

Palau Reial, 17, 2a planta

Tel.: 971 177 111

 Horari d’atenció: de 9 h a 14 h