torna

Detall de la notícia

Imatge 3145580

Resolució definitiva de concessió d'ajuts de desplaçament i de mobilitat curs 2016-2017

Publicació de la resolució definitiva del conseller d’Educació i Universitat de 7 de novembre de 2017 de concessió d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i d’ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017, d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d'abril de 2017 (BOIB núm. 51, de 29 d'abril de 2017).

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 11 de novembre de 2017 s'ha publicat la resolució definitiva del conseller d’Educació i Universitat de 7 de novembre de 2017 de concessió d’ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del conseller d’Educació i Universitat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.