torna

Detall de la notícia

SEPA: zona única de pagaments en euros, a partir del 18 de març de 2014

Què és la SEPA?

La SEPA (Single European Payments Area, zona única de pagaments en euros) és una iniciativa que permetrà als ciutadans de l’espai econòmic europeu obrir comptes amb qualsevol entitat que hi estigui radicada, la qual cosa suposarà que l’oferta de serveis sigui més àmplia i que es promogui la competència. La SEPA està constituïda pels 28 estats membres de la Unió Europea (UE), a més d’Islàndia, Lietchestein, Noruega, Suïssa i Mònaco.

Com t'afecta?

A partir de del 18 de març de 2014, el teu compte corrent ja no estarà identificat pel codi de compte corrent (ccc), sinó per l’IBAN, que serà necessari per fer totes les transferències i domiciliacions bancàries amb la mateixa facilitat, rapidesa, seguretat i eficiència que es feien fins ara en el territori nacional, però dins l’abast de la SEPA. Per això, a partir d’ara, a l’hora de fer transferències o domiciliacions hauràs de donar o sol•licitar l’IBAN en lloc del codi de compte corrent (ccc).

Què és l'IBAN?

L’IBAN és el nou identificador de compte bancari. Està format pel número de compte actual precedit del codi de país i d’un dígit de control. En el cas espanyol, l’IBAN té l’estructura següent:

IBAN 

He de fer algun tràmit?

El canvi a l’IBAN, el fa automàticament l’entitat bancària.

Si tens algun tipus de relació contractual o has de rebre un ingrés de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, verifica les teves dades mitjançant les unitats de gestió econòmica de les conselleries o dels organismes del sector públic dependent amb els quals tens aquesta relació.

Per a això, és necessari que demanis a la teva entitat bancària l’IBAN del compte i emplenis el model de declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades,o que presentis un document bancari que les acrediti, en concret l’IBAN del compte. Recorda que la data màxima per continuar amb els formats antics és el 18 de març per a operacions de transferència i el 10 de juny per a les domiciliacions.