torna

Detall de la notícia

Imatge 3104652

Resolució provisional de les ajudes de desplaçament i de mobilitat 2016-2017

Publicació de la proposta de resolució provisional de concessió de les ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017

D’acord amb el que preveu el punt 16.6 de l’annex I de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d'abril de 2017 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017, es publica a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior (<http://dguni.caib.es>) la proposta de resolució provisional relatives a les sol·licituds presentades a la convocatòria.

En relació amb aquesta proposta de resolució provisional, es pot al·legar el que es consideri adient, en el termini de deu dies naturals des que s’hagi publicat, mitjançant un escrit adreçat al director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, que s’ha de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

El termini per presentar les al·legacions finalitza el dia  26 d'octubre de 2017.

No s’acceptaran les al·legacions consistents a aportar documents que no s’hagin presentat en el termini d’esmena de sol·licituds a què fa referència el punt 16.2 de la convocatòria, previ a la publicació de la Proposta de resolució.

Les persones beneficiàries disposen de deu dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la Proposta de resolució, per renunciar a l’ajuda. En aquest cas, han d’emplenar l’imprès oficial que figura en l’annex 3 de la convocatòria i presentar-lo davant la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l’ajuda, s’entendrà que l’accepten.