torna

Detall de la notícia

Imatge 1645100

Normativa de referència a l'Arxiu General de la CAIB

Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears. BOIB Num. 152 28-10-2006.
http://boib.caib.es/pdf/2006152/mp6.pdf

Decret 99/2010, de 27 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental. BOIB Num. 131 07-09-2010. http://boib.caib.es/pdf/2010131/mp5.pdf

Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d'Immersió Digital i el Grup Tècnic d'Immersió Digital.
BOIB núm. 152, de 3 de desembre de 2016
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=966844&lang=ca

Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimomo Histórico Español. BOE núm. 155. Sábado 29 Junio 1985. 
https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf

Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimonio Histórico de las Illes Balears. BOCAIB Núm. 165 29-12-1998.
http://boib.caib.es/pdf/1998165/mp19765.pdf

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015 https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. BOE, núm. 236, de 2 de octubre de 2015 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2015-10566

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
BOE núm. 298. Martes 14 diciembre 1999 http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf