vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 1290490

Unitat de Suport i Atenció a les Famílies

Què és?

És un recurs interdisciplinari especialitzat destinat a donar suport a les famílies amb dificultats de relació o amb conflictivitat per tal de millorar les relacions i les dinàmiques en el nucli de convivència, capacitar les famílies per atendre adequadament els fills, i reduir-ne el malestar afegit.

Qui s’hi pot acollir?

S’hi poden acollir les famílies o els membres de la unitat familiar en alguna de les situacions següents:

—    Dificultats en l’exercici de les competències parentals que generen conflictes o problemes en el si de les famílies per manca de pautes o límits continuats en el temps i que suposen una amenaça a l’estabilitat familiar (risc de ruptura familiar).
—    Situacions de violència filioparental en què la violència s’ha instaurat en el si de la família o es produeixen violències múltiples i sostingudes en el temps.
—    Dificultats en processos de separació o divorci que suposen un malestar afegit als membres de la família (la mateixa parella, els fills o altres membres).
—    Altres situacions amb problemàtiques de conflictivitat dins el nucli familiar.

L’accés a la Unitat és per derivació d’altres serveis públics mitjançant un protocol de derivació.

Altres dades d’interès

L’equip està format per professionals de l’àmbit de la psicologia, el treball social, la psicopedagogia i la mediació familiar.

On és?

Com a entitat adscrita a la conselleria competent en matèria de família, la seu del Servei de Familia radica a la Direcció General de Família i Menors de la Conselleria de Família i Serveis Socials (c/ de Sant Joan de la Salle, 4 B, baixos, 07003 Palma, tel. 971 17 74 86 – 971 17 74 36,  acollidesserveidefamilia@dgmenors.caib.es).