torna

Detall de la notícia

Instruccions per a la tramitació de la renovació dels plans d'autoprotecció inscrits al Registre General de Plans d'Autoprotecció

Es posa a disposició dels titulars de les instal·lacions amb pla d'autoprotecció inscrit al Registre General de Plans d'Autoprotecció, així com dels tècnics redactors, les instruccions i pautes que s'han de seguir per a renovar i/o actualitzar els plans d'autoprotecció ja inscrits.

 Totes les inscripcions i revisions que es facin als Registres dependents de la conselleria d’Administracions Públiques s'haurà de pagar la taxa en vigor mitjançant Document Unificat d'Ingrés habilitat a l'efecte i s'haurà de posar el CODI M49. Aquest document es troba a disposició de les persones interessades a les unitats de personal de totes les conselleries de l'Administració de la CAIB i també podeu accedir al document anant al Portal del Contribuent:

http://www.atib.es/ta/modelos/Default.aspx?m=046&filtro=M49&lang=ca