torna

Detall de la notícia

Imatge 3016675

Entra en vigor la modificació de la llei de Turisme de les Illes Balears que regula el lloguer turístic i estableix un sostre de places

Dia 1 d'agost de 2017 ha entrat en vigor la modificació de la llei de Turisme de les Illes Balears, aprovada pel Parlament el passat 18 d’juliol.


Aquesta modificació aborda bàsicament dues qüestions: la regulació de la comercialització d’estades turístiques a habitatges (l’anomenat lloguer turístic) i l’establiment d’un sostre real de places turístiques.

El Govern afronta així una realitat existent: la demanda d’una part dels visitants de les Balears de passar les seves vacances a un habitatge residencial. A més, el lloguer turístic (a qualsevol tipus d’habitatge) és una forma de repartir millor la riquesa generada pel turisme.  

D’altra banda, l’increment descontrolat del lloguer turístic té conseqüències negatives per al mercat de lloguer residencial, i també per al medi ambient i els recursos limitats de les Illes.

Amb la modificació de la llei, s’ha cercat una solució equilibrada que alhora garanteix el dret d’accés a l’habitatge per als residents de les Balears, la protecció del medi ambient i la convivència entre residents i turistes. Així mateix, possibilitarà exercir amb garanties una activitat econòmica com és el lloguer turístic.

A part d’aquests aspectes, la norma també estableix, per primera vegada, un sostre real de places turístiques. Se suprimeixen les nombroses exempcions al principi del plaça per plaça, de manera que es posa fre al creixement il·limitat de places turístiques. Amb això el Govern contribueix a moderar la massificació turística.

Un aspecte molt important és que la llei facilita per primera vegada eines efectives per la persecució de l’oferta il·legal. També estableix una definició clara sobre els canals d’oferta turística, i l’obligació de publicar el número de registre de Turisme a cada anunci.

A continuació, s’expliquen les altres novetats més substancials de la nova llei.
 
MORATÒRIA DE LLICÈNCIES LLOGUER TURÍSTIC
Amb la publicació del text de la llei i l’entrada en vigor d’aquesta, també cobra vigència la moratòria per noves llicències de lloguer turístic. Els Consells Insulars i els ajuntaments, administracions amb competència urbanística, disposen d’un màxim de 12 mesos per establir i aprovar la zonificació. Fins que no hagin elaborat aquesta zonificació, no es podran presentar noves declaracions responsables d’inici d’activitat turística (DRIATS) i, per tant, no es donaran noves llicències.
 
EINES EFECTIVES PER COMBATRE L’OFERTA IL·LEGAL
Una de les nombroses febleses de la Llei de turisme del 2012 consistia en la manca de mesures sancionadores orientades als comercialitzadors d’habitatges, com per exemple les plataformes digitals. La nova  llei declara responsables de les infraccions relacionades amb la comercialització d’estades turístiques a habitatges il·legals tant els propietaris dels immobles com els possibles explotadors i els comercialitzadors (a través de qualsevol tipus de suport).

A la vegada, la llei augmenta considerablement la sanció mínima per oferir un habitatge sense permís: la comercialització d’un habitatge sense la presentació de la declaració responsable implica una infracció greu amb multes entre 20.001 i 40.000 euros, tant per al propietari com per a l’explotador o el comercialitzador, i per cada habitatge que s’ofereix.

En el cas de les plataformes o d’altres titulars i explotadores dels canals de comercialització turística, la publicitat o promoció d’oferta il·legal implica sancions de fins a 400.000 €.
 
OBLIGATORIETAT DE PUBLICAR NÚMERO DE LLICÈNCIA DE TURISME
Les plataformes o altres canals de comercialització (definides com a tal per primera vegada a la llei, vegi més a baix) tenen l’obligació de publicar el número de llicència de l’habitatge. Aquest numero correspon a la llicència final atorgada per la Administració que tengui les competències d’ordenació turística o, en cas que encara no s’hagi obtingut aquesta, el número de registre d’entrada atorgat quan es va presentar la DRIAT a un registre públic. 
 
NOVA MODALITAT DE LLOGUER TURÍSTIC
Independentment de la tipologia d’edificació, la llei introdueix una modalitat anomenada “lloguer d’habitatge principal”, quan la comercialització es dugui a terme per part del mateix propietari al seu habitatge principal durant un termini màxim de 60 dies en un període d’un any. Per dur a terme aquesta modalitat s'hauran de complir els mateixos requisits i obligacions establerts a l'art. 50 o desenvolupats reglamentàriament.
 
PROTECCIÓ DELS VEÏNS
Per protegir els drets dels veïns de la comunitat, la nova regulació exigeix que les persones allotjades a habitatges objecte de comercialització turística (a un edifici plurifamiliar) hagin de signar la recepció de la informació escrita sobre les normes bàsiques de convivència, així com la comunicació del número d’inscripció turística de l’habitatge. A més, la persona o entitat comercialitzadora d'estades turístiques a habitatges d'ús residencial ha de possibilitar l'assistència telefònica les 24 hores al turista o usuari i a la comunitat de propietaris a fi de poder comunicar incidències greus que es puguin produir i que l'afectin.

Dins habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal, és necessari per dur a terme la comercialització turística, un acord de la junta de propietaris per majoria de persones propietàries, que alhora constitueixin la majoria de quotes de propietat.

No es pot comercialitzar turísticament cap tipus d'habitatge residencial sotmès o que hagi estat sotmès al règim de protecció oficial o a preu taxat.

La persona comercialitzadora d'estades turístiques ha de trametre a la DG de Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s'hi allotgin, de conformitat amb la normativa de seguretat ciutadana.
 
EXIGÈNCIES MÍNIMES DE QUALITAT
Per protegir el medi ambient i els recursos limitats de les Illes, els habitatges que volen oferir lloguer turístic han de complir unes exigències mínimes en aquest sentit: aquests situats a edificis plurifamiliars no només han de tenir un comptador individual o medidor d’aigua, sinó també de subministraments energètics, com gas o electricitat. Amb aquesta mesura, també es protegeix la comunitat de veïns d’haver d’assumir despeses addicionals eventuals causats pel lloguer turístic. Així mateix, han de complir la normativa de sostenibilitat i accessibilitat aplicable als habitatges.

Si els turistes o usuaris alterin greument les normes de convivència o de règim interior de les comunitats, la persona comercialitzadora de l'habitatge ha de requerir l'abandonament d'aquest client en un termini màxim de 24 hores.
 
NOVES DEFINICIONS
La llei també conté definicions necessàries que fins ara no existien. Així, la norma facilita per primera vegada una definició del terme canal d’oferta turística.

També deixa clar que el Govern considera com a lloguer turístic totes les estades per períodes de curta durada amb una durada inferior a un mes.

La manca d’aquestes definicions concises havia deixat marge a diferents interpretacions, sovint alegals.
 
NORMES LABORALS
Un nou paràgraf garanteix el compliment de les normes laborals. Amb la definició dels serveis turístics que ha de prestar la persona comercialitzadora, també queda definit el personal que podria contractar-se per dur a terme aquests serveis, per tal d’exigir, per exemple, el compliment de les normes de seguretat social, de prevenció de riscs o altres que exigeixi el conveni col·lectiu que sigui aplicable en cada cas.
 
SOSTRE REAL I DECREIXEMENT DE PLACES TURÍSTIQUES
La llei manté la derogació del punt 5 de l’article 88 de la Llei 8/2012, que permetia un intercanvi de dues places per una.

També s’eliminen totes les excepcions fins ara existents: A partir d’avui, els hotels de 5 estrelles, els hotels de ciutat, els establiments d'allotjament de turisme rural, els habitatges comercialitzats per empreses d'estades turístiques, els allotjaments de turisme d'interior i tot una sèrie d’altre establiments han d’adquirir places a la borsa de places: Per primera vegada, s’estableix un sostre real de places turístiques.

La nova normativa determina també que les places d’aquests establiments d’allotjament, que estigueren exempts de comprar-ne, en cap cas no s’han d’integrar en les borses de places, una vegada declarada la baixa definitiva. Aquesta mesura introdueix, a mig i llarg termini, un decreixement de places turístiques.
 
COMUNICACIÓ ENTRE LES ADMINISTRACIONS
S'establiran protocols de coordinació entre les administracions competents en matèria de turisme, urbanisme, activitats, inspecció i gestió tributària i les forces i cossos de seguretat per tal de lluitar contra l'oferta il·legal i l'activitat clandestina.
 
ALTRES NOVETATS
S’aclareix que els allotjaments de turisme d'interior hauran de disposar d'un mínim de cinc unitats d'allotjament, tancant així un buit existent fins ara a les hores de legalitzar el lloguer d’habitatges a edificis plurifamiliars. 

Es prohibeix explícitament la comercialització d’estades a habitatge respecte al qual s'imposi sanció ferma per infracció greu o molt greu de la legalitat urbanística.