torna

Detall de la notícia

Període mitjà de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament global a proveïdors del Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, d’acord amb el càlcul conforme al Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és el següent.