torna

Detall de la notícia

Normativa

Normativa autonòmica

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les Illes Balears

Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de dia 11 de novembre de 2005, de creació de deute públic, mitjançant l’emissió d’obligacions per un import de 320.000.000,00 euros

Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 9 de maig de 2011 de creació de deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l’emissió d’obligacions per un import de 30.000.000 € amb venciment dia 25 de maig de 2023

Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 23 de febrer de 2010 de creació de deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l’emissió d’obligacions per un import de 500.000.000 €

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de febrer de 2019 de creació de deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’any 2019 mitjançant una emissió d’obligacions per un import de 400.000.000 € amb venciment 21 de novembre de 2028

Normativa estatal

Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modficació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni

Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic

Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i de les entitats locals

Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de CoordinacióAutonòmica i Local, per la qual es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o una altra classe de garanties públiques o mesures de suport extra pressupostari.