Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-09-14, 11:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Cultura

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha iniciat els tràmits perquè es puguin ocupar diversos llocs de treball als centres depenents de la Direcció General de Cultura

\ Es tracta de dotze places la dotació de les quals va aprovar el Consell de Govern el dia 21 de juliol

\ L'Arxiu del Regne de Mallorca començarà a obrir tres horabaixes a la setmana a partir del dilluns 2 d'octubre

El dia 21 de juliol de 2017 el Consell de Govern va aprovar la dotació, entre d’altres, de dotze llocs de treball adscrits als diversos centres depenents de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Tots aquests llocs ja figuraven creats en l’actual Relació de llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però no s’havien pogut ocupar per manca de dotació.

Concretament, es dotaren els llocs de treball següents:

  • Arxiu del Regne de Mallorca: dos llocs de treball del cos auxiliar.
  • Museu de Mallorca: un lloc de treball del cos subaltern i un altre de tècnic/a de grau mitjà.
  • Biblioteca Pública de Palma: dos llocs de treball d’auxiliar de biblioteca.
  • Biblioteca Pública de Maó: un lloc del cos facultatiu superior i un altre del cos subaltern.
  • Museu de Menorca: un lloc de treball de tècnic/a de grau mitjà i un altre de restaurador/a.
  • Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera: un lloc de treball de tècnic/a de grau mitjà i un altre del cos administratiu.

Una vegada autoritzada la modificació de crèdit necessària per poder incloure aquestes places en el capítol de personal dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha iniciat els tràmits corresponents perquè es puguin ocupar, en comissió de serveis, en primera instància, o amb personal interí.

D’aquesta manera, els centres disposaran de més personal per atendre els usuaris, les sales d’investigadors i la resta de sales; per catalogar, classificar i restaurar béns de valor incalculable, i per ampliar l’horari d’obertura i, per tant, millorar-ne l'accessibilitat de la ciutadania. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha donat resposta així a una demanda històrica d’aquests equipaments públics.

Amb tot, a partir del dilluns 2 d'octubre, l'Arxiu del Regne de Mallorca començarà a obrir tres horabaixes a la setmana, reclamació reiterada dels investigadors i usuaris del centre.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears