Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-08-26, 11:35:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

La Conselleria de Cultura i la de Medi Ambient signen un acord per regular les filmacions en els espais naturals protegits

\ La Conselleria de Medi Ambient es compromet a agilitzar els tràmits de les sol·licituds d’autorització dels promotors
\ Es tracta d’evitar o reduir les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari, facilitant que aquestes activitats siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, han signat aquest matí un acord per tal d'establir conjuntament les pautes en les quals s'ha de fomentar la regulació de les activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals professionals en els espais protegits de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears, sense perjudici de les competències de la Conselleria de Medi Ambient per tramitar, posteriorment, el procediment que correspongui.
 
En els darrers anys s’han incrementat el nombre de sol·licituds que arriben a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals professionals als espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. Per això, aquesta Direcció General treballa en l’elaboració d’un seguit de criteris de bones pràctiques perquè els professionals que vulguin dur a terme aquestes activitats ho puguin fer d’una manera regulada que no posi en risc la conservació dels valors naturals d’aquests espais. Així ho va avançar el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, en el marc de les jornades Green Film Shooting, organitzades per la Illes Balears Film Commission i la Mallorca Film Commission.
 
Les directrius que es preparen tenen la intenció de servir com a guiatge en l’actuació dels promotors d’aquestes d’activitats, que serveixin per projectar-les i executar-les de manera que s’evitin o redueixin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari, facilitant que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000.
 
Alhora, el fet que els promotors compleixin aquestes directrius facilitarà el procés de presentació de les sol·licituds d’autorització, atès que especificaran les pautes de desenvolupament ambientalment adequades i estandarditzaran la informació requerida. A més, s’agilitzarà la tramitació administrativa de les sol·licituds, perquè s’evitarà que els promotors hagin d’esmenar les deficiències en la documentació aportada o de presentar informació addicional. D’altra banda, els promotors hauran de complir obligatòriament unes condicions mínimes generals que regiran el disseny i l’execució de l’activitat, com ara indicar explícitament en la documentació aportada amb la sol·licitud que es compliran tots els criteris que es requereixen.
 
Entre d’altres, els criteris tracten sobre el respecte de la fauna i la flora presents, l’ocupació de les àrees de vegetació natural, la regulació del trànsit de les persones i els vehicles, el nombre de vehicles i d’aparcaments a zones habilitades, els rodatges fora de l’època de reproducció de les aus (de març a juliol) a zones sensibles, el compromís de deixar la zona lliures de residus, el control de la il·luminació artificial i la contaminació acústica, les mesures per evitar el risc d’incendi forestal, la insonorització dels generadors, ignífugs, fora de zones forestal i fins i tot el contacte amb els agents de medi ambient abans de l’activitat.
 
En qualsevol cas, la Direcció General es reserva el dret d’atorgar les autoritzacions i d’imposar, si escau, les limitacions i els condicionants específics que es considerin necessaris per garantir la conservació del lloc, d’acord amb la normativa reguladora de l’espai natural protegit.

Imatges adjuntes

  • Imatge dels consellers de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i Cultura, Participació i Esports ; Vicenç Vidal i Franny Tur

    Imatge dels consellers de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i Cultura, Participació i Esports ; Vicenç Vidal i Franny Tur
  • Imatge d'un rodatge

    Imatge d'un rodatge
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears