Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-27, 14:38:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Tramitats, en un any i mig, els mateixos expedients per a la rehabilitació de marges que en tot el període anterior del PDR

\ Entre principi de 2016 i juny d’enguany s’han resolt concessions per valor de 3.947.530 €, dels quals se n’han pagat 1.036.015
\ Les concessions representen 30 km de marges, 58 km de paret seca, 112 km de tancaments i més de 6 km de bardisses ecològiques

 
A final de 2015 es va llançar la primera convocatòria per a la recuperació i la rehabilitació de marges del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, de la Unió Europea, emmarcada en la línia d’inversions no productives vinculades a l’execució de compromisos d’agroambient i clima.
 
En un any i mig s’han resolt concessions per valor de 3.947.530 €, dels quals se n’han pagat 1.036.015. El 67% s’han donat a Mallorca, el 17% a Menorca i el 16% a Eivissa i Formentera. Això representa l’execució de 30 km de marges, 58 km de paret seca, 112 km de tancaments i més de 6 km de bardisses ecològiques.
 
 
A mitjan de 2017 ja s’han rebut 2.000 sol·licituds d’aquesta línia d’ajuda, que ha tingut i continua tenint un gran èxit entre els agricultors i els ramaders. Tenint en compte que durant tot el període del PDR 2007-2013 hi va haver 1.734 expedients en total, aquesta xifra representa que a hores d’ara ja hi ha en tramitació més expedients que en tot el període anterior.
 
 
El secret de l’èxit de la mesura radica sobretot en dues qüestions fonamentals. La primera és que el termini de sol·licitud de la línia d’ajuda de marges ha estat obert des de l’aprovació del PDR; per tant, tots els beneficiaris hi han pogut accedir en qualsevol moment de l’any. La segona, és que va ser dissenyada per mòduls, a tant per metre de marge rehabilitat, de manera que el pagès pot fer la feina de recuperació o restauració de marges, sense factures a tercers, fet que comporta una contribució directa a la seva renda i una simplificació molt gran en la tramitació administrativa.
 
Les actuacions per a la recuperació de marges i paret seca o de tancaments i bardisses presenten diversos beneficis per a la societat i per al sector primari. Contribueixen a millorar les condicions agronòmiques dels terrenys i la conservació del patrimoni natural i paisatgístic, eviten el pastoreig excessiu de determinats espais sensibles, milloren la infiltració de l’aigua i eviten l’erosió del sòl dels terrenys amb pendent.
 
Aquesta línia d’ajudes a marges, paret seca, tancaments i bardisses ecològiques és encara més beneficiosa si l’explotació agrícola es troba a Xarxa Natura 2000, com és el cas de les explotacions que estan situades, per exemple, a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), que reben deu punts addicionals en els criteris de selecció que es tenen en compte a l’hora de seleccionar els millors projectes que s’han de subvencionar.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears