Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-24, 12:58:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Parlament aprova per unanimitat la Llei d’Accessibilitat Universal  

El conseller Pons ha destacat que aquesta llei avança cap a una societat inclusiva i accessible  

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui per unanimitat la Llei d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears. El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha defensat aquesta norma que a més d’eliminar barreres arquitectòniques regula l’accessibilitat a altres àmbits com serveis públics i privats, mitjans de transport, productes, informació i comunicacions. Durant el debat i la votació de la Llei, el conseller Pons ha remarcat que aquesta normativa “aprofundeix en la igualtat d’oportunitats de tothom, eliminant els obstacles que encara persisteixen per les persones amb discapacitat” i que “permet passar de la voluntarietat en matèria d’accessibilitat a l’exigència degut a que fixa exigències i preveu règim sancionador pels incompliments”.
Entre les principals novetats que introdueix el text legislatiu impulsat per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat cal destacar les següents mesures:

 •  Garanties en els espais públics: la planificació i la urbanització dels nous espais d’ús públic s’han de fer totalment accessibles.
  • Exemple: als espais naturals s’inclouen itineraris i serveis accessibles compatibles amb el respecte mediambiental.
 • Garantia accessibilitat als edificis: Es garanteix l’accessibilitat als edificis nous de més de 12 vivendes, els edificis de més de 200m2 i els establiments de més de 100m2. Així mateix, s’han d’aplicar aquests criteris en els edificis existents que siguin rehabilitats i als edificis amb valor historicoartístic.
 • Reserva d’un 7% dels habitatges de promoció pública i HPO per a persones amb discapacitat.
 • Accessibilitat als mitjans de transport: la Llei obliga a que quedi garantida l’accessibilitat dels mitjans de transport, edificis i espais a on s’ofereix el servei, així com als sistemes d’informació i comunicació.
 
La Llei també garanteix accessibilitat a:
 • Productes: s’establiran via reglamentària millores i exigències en les condicions d’accessibilitat i criteris de disseny universal, tant dels productes d’ús públic com dels de consum en general (etiquetatge comprensible i accessible, tot pensant, per exemple, amb les persones cegues o amb alguna discapacitat cognitiva).
 • Serveis i atenció i informació al públic: garantim que tothom pugui accedir als serveis públics (subministraments, telecomunicacions, sanitat, educació...).
  • Per exemple, mitjançant textos en braille o lletra ampliada.
 • S’ha d’ oferir formació perquè el personal dels serveis atengui de manera adequada les persones amb discapacitat i poder oferir atenció personalitzada quan sigui precís
 • Serveis d’informació al públic de les administracions: les administracions i els prestadors de serveis públics han de facilitar informació mitjançant sistemes i mitjans que combinin la comunicació auditiva, tàctil i visual, a més de fer accessible la informació a les seves pàgines webs. En els espais públics i serveis públics hi haurà d’haver informació i senyalització accessible per a tothom.
 • Comunicacions: reglamentàriament s’establiran les condicions d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització de les tecnologies, el productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Com a exemple, i precisament pel que fa a la informació, seguint allò que la Llei 5/2013 audiovisual de les Illes Balears estableix, s’estableix que els mitjans han d’afegir progressivament a la seva programació un servei de subtitulació i llenguatge de signes
  • Cultura, lleure i esports: obligació de que totes aquestes activitats comptin amb les condicions d’accessibilitat en la comunicació per al seu gaudiment, comprensió i participació de les persones amb discapacitat sensorial.
 • Entre les principals actuacions que proposam en l’àmbit de la gestió pública, destaca l’elaboració dels diferents Plans d’Accessibilitat i la seva revisió periòdica. Es tracta d’una mesura que afecta a diferents àmbits: municipal i autonòmic.
 • S’inclou també l’obligatorietat d’un manteniment adequat dels elements d’accessibilitat als edificis i espais públics, on s’inclouen també els espais naturals de titularitat pública i amb accés públic. En aquest sentit, s’hauran d’incloure actuacions d’accessibilitat a la memòria anual de cada Conselleria.
 • La llei inclou la gestió d’ajudes i promoció de l’accessibilitat, informació i assessorament: els ens locals hauran de destinar una part del seu pressupost anual a actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i consideram que aquest suport institucional serà necessari.
 • S’inclou la figura assessora del que s’anomenarà Consell per a l’Accessibilitat (actualment Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques), perquè la importància d’aquest òrgan és vital i entenem que la seva actuació ha de ser permanent, amb actuacions i reunions periòdiques, i no un fet aïllat.
 Tot i que es planteja un abast molt ampli, moltes de les mesures proposades queden condicionades a un posterior desenvolupament reglamentari via decret, i per no endarrerir la seva eficàcia, s’aprovaran en el termini d’un any des de l’aprovació de la Llei.
 Per acabar la seva intervenció, el conseller Pons ha destacat que aquest text legislatiu recull les aportacions de les entitats de l’ àmbit de la discapacitat, administracions públiques, FELIB i també dels col·lectius professionals implicats (constructors, enginyers, arquitectes...) .
 
 
 
 
 

Imatges adjuntes

 • El conseller Pons durant la seva intervenció

  El conseller Pons durant la seva intervenció
 • La presidenta Armengol i el conseller Pons després de l'aprovació de la llei.

  La presidenta Armengol i el conseller Pons després de l'aprovació de la llei.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears