Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-15, 12:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Ajudes per diversificar les rendes dels agricultors de les Illes Balears  

\ El Fogaiba convoca ajudes per a la creació de noves empreses i per a inversions en activitats no agrícoles en el medi rural
\ Les ajudes són més avantatjoses si les explotacions agràries estan situades a espais Xarxa Natura 2000

 
El Butlletí Oficial de les Illes Balears publica avui dues noves convocatòries d’ajudes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 per a la creació de noves empreses i inversions relacionades amb les activitats no agrícoles en el medi rural.

Aquestes ajudes van destinades a activitats no agràries o complementàries en el medi rural relacionades amb la natura, el turisme, l’artesania, l’etnologia i les activitats educatives, de lleure, cinegètiques, forestals i eqüestres, entre d’altres. L’objectiu és fomentar la diversificació de les rendes dels pagesos, que podran impulsar activitats complementàries a l’activitat agrària, compatibles amb la conservació del paisatge i del medi ambient.

La única diferència entre aquestes ajudes i les activitats que descriu la Llei agrària sobre activitats complementàries és que, pel que fa als allotjaments turístics, només poden optar a la subvenció els projectes empresarials turístics de vuit places d’allotjament com a màxim.

La mesura 6.2, de creació d’empreses per a activitats no agràries en el medi rural, consisteix en una línia de 450.000 euros destinada a la creació d’empreses d’activitats complementàries a l’activitat agrària en el medi rural. Per optar-hi cal ser titular d’una explotació agrària o d’un predi forestal de més de 25 ha. L’ajuda consisteix en una prima única de 30.000 € per beneficiari que pot arribar fins a 45.000 € en determinats casos (es pot incrementar 10.000 € per a explotacions situades dins Xarxa Natura 2000, com zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) o altres figures de protecció de la Llei 5/2005, i 5.000 € més en cas que s’incloguin diferents activitats en el mateix projecte).

Els sol·licitants han de presentar un pla empresarial que contingui una descripció de la situació inicial i de la activitat nova i informació sobre les inversions, la formació i l’assessorament i demostrar el grau de viabilitat econòmica de la nova empresa. La convocatòria es resoldrà per concurrència competitiva.

Pel que fa a l’altra mesura publicada avui, la 6.4, d’inversions no agràries en el medi rural, és una línia destinada a inversions en activitats complementàries a l’activitat agrària en el medi rural per a la qual es disposa d’un pressupost de 450.000 €. Els beneficiaris han de ser titulars d’una explotació agrària o d’un predi forestal de més de 25 ha, d’una empresa forestal, de drets cinegètics o d’un centre de pupil·latge equí o altres instal·lacions de bestiar cavallar. També poden optar-hi els titulars d’una activitat de diversificació, complementària a l’agrària, que estigui en funcionament.

Els sol·licitants de l’ajuda han de presentar un pla empresarial que inclogui una descripció de l’activitat i informació sobre les inversions, les despeses i les previsions d’ingressos i demostrar el grau de viabilitat econòmica.

Les actuacions subvencionables són la construcció o la millora de béns immobles, la compra o l’arrendament de maquinària i equipaments, despeses generals i altres inversions intangibles (programari, llicències, marques registrades, etc.)
La quantia de l’ajuda és del 30 % de les despeses elegibles fins a un màxim de 70.000 € per beneficiari.
La convocatòria es resoldrà per concurrència competitiva i està sotmesa al reglament de minimis no agrari.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears