Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-03, 13:47:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Emergències i Interior

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears col·laboren en matèria de protecció i auxili social de persones davant situacions d’emergència

L’objecte del conveni signat regula la col·laboració per millorar l’atenció a les víctimes, familiars i demés persones afectades per una catàstrofe o calamitat

La Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, i el President del Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears, Ignasi Martí, han signat un conveni que regula la col·laboració institucional entre la Direcció general d’Emergències i Interior i el Col·legi Oficial de Treball Social per actuar quan es produeixin situacions d’emergència.
 
D’aquesta manera, el conveni signat, que no suposa aportacions pressupostàries per cap de les parts, preveu que el Col·legi Oficial de Treball Social posarà a disposició els seus recursos quan, davant una catàstrofe, la Direcció General d’Emergències i Interior sol·liciti la seva actuació i participació.
 
Per la seva banda, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques es compromet a portar a terme accions formatives als treballadors socials col·legiats en matèria d’atenció i socorre a les víctimes d’una situació d’emergència amb una periodicitat anual.
 
A més, la Direcció General d’Emergències i Interior facilitarà els mitjans materials que es requereixin per afavorir que el Col·legi Oficial de Treball Social pugui desenvolupar la seva activitat i complir amb les seves funcions.
 
Finalment, també es preveu que les activitats que porti a terme el Col·legi Oficial de Treball Social es desenvolupin sota la supervisió de la Direcció General d’Emergències i Interior i que, anualment, es remeti a aquest departament els informes amb la relació de les activitats prestades.        

Imatges adjuntes

  • Imatge del moment de la signatura del conveni 

    Imatge del moment de la signatura del conveni 
  • Imatge 2 

    Imatge 2 
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears