Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-01, 11:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Recursos Hídrics

Un recurs provoca el retard en la contractació del servei de neteja dels torrents de les Illes Balears  

\ El passat 13 de maig es va publicar la licitació del servei, per 2,42 milions d’euros, en el Butlletí Oficial de l’Estat
\ El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Llevant interposà un recurs contra el plec de condicions tècniques

 
El passat 13 de maig es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la licitació del servei de neteja, adequació i millora de diversos trams de torrents de les Illes Balears, per un import per 2,42 milions d’euros i amb una durada de 24 mesos. Aquest contracte preveu la neteja i les obres d’adequació i millora de diversos trams de torrents de les Illes Balears.
 
Atesa la quantia de la licitació, es publicà també en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i la data límit de presentació d’ofertes quedà establerta en el 7 de juny de 2017, moment en què se’n havien presentat 22.
 
Ara, però, l’adjudicació del servei es retardarà atès que el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Llevant (COIAL) ha interposat un recurs contra les bases del contracte que, d’acord amb la Llei de contractació, estableixen les titulacions mínimes del personal tècnic (integrat o no a l’empresa) necessàries per accedir a la licitació, entre les quals no figura l’enginyeria agrícola.
 
El recurs expressa que els estudis d’enginyeria agrícola doten els titulats dels coneixements necessaris per executar les tasques previstes en la licitació, que detalla que les titulacions mínimes requerides per dur a terme el servei són Enginyeria de camins, canals i ponts, Enginyeria tècnica d’obres públiques i Enginyeria civil. Totes aquestes titulacions estan relacionades amb obra civil, perquè,  a banda de la neteja, s’han de dur a terme tasques de reconstrucció a prop d’obres civils de pas, com carreteres i ponts, que es poden veure afectades.
 
La tramitació del contracte es troba paralitzada fins que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, adscrita al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, resolgui el recurs, atès que la quantia de la licitació és de més de 600.000 €. Es desconeix el temps que pot trigar aquesta resolució.
 
La Direcció General de Recursos Hídrics tenia previst iniciar el servei la primera quinzena de juliol però atès que no hi ha un termini fixat per resoldre el recurs aquesta data es pot retardar un temps indeterminat.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears