Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-06-20, 15:54:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern es compromet amb la Reserva de la Biosfera de Menorca 

\ Es tracta d'una subvenció de 120.000 euros per contribuir al desenvolupament de la Reserva a més d'una carta de suport per la seva ampliació
\ Les actuacions que el Consell Insular de Menorca durà a terme a través d'aquesta subvenció giren entorn a quatre programes relacionats amb la flora i la fauna

L’any 1993 la UNESCO va declarar l’illa de Menorca Reserva de Biosfera, atès l'alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d'un paisatge que ha mantingut, i continua mantenint avui, una qualitat excepcional. Fins a dia d’avui, la Reserva de Biosfera de Menorca és l’únic territori de les  illes que compta amb aquesta declaració.

En una visita al mateix parc de s'Albufera des Grau, el conseller Vidal ha parlat sobre la carta de suport de l'ampliació de la Reserva de la Biosfera finançament pel 2017 i una aportació de 120.000 euros per finançar projectes del Consell a la Reserva. De fet, Vidal ha explicat que "aquest compromís es materialitza en fets on per primera vegada el Govern hi està present".

L’any 2008 el Consell Insular de Menorca va crear l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, una organització especialitzada sense personalitat jurídica pròpia, dependent del Consell Insular de Menorca, que té com a finalitat essencial contribuir a la conservació del medi natural de Menorca i a la promoció dels valors de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera del programa MAB (Man and Biosphere) de la  UNESCO.
         
En els pressuposts per a l'any 2017 de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca s'ha previst una partida pressupostària específica per al Consell Insular de Menorca per dur a terme actuacions en matèria de la Reserva de la Biosfera, la qual s'ha plasmat mitjançant la tramitació d'un procediment d'atorgament d'una subvenció directa.
 
Les actuacions que el Consell Insular de Menorca durà a terme a través  d'aquesta subvenció giren entorn els programes següents:

Programa 1. Programa de control d’espècies invasores en espais de la Xarxa Natura 2000. Aquest programa consisteix en desenvolupar un    programa de control de les principals espècies exòtiques invasores de  flora i fauna dins l’àmbit dels espais naturals protegits i les zones nucli i tampó de la Reserva de la Biosfera de Menorca. També contempla mesures encaminades a la sensibilització de la població envers la problemàtica ambiental que generen aquests tipus d’espècies.
 
Programa 2. Execució de mesures dels plans post-LIFE desenvolupats a Menorca. Aquest programa consisteix en el seguiment dels resultats obtinguts i execució de les mesures previstes als plans Post-LIFE de 4 projectes LIFE desenvolupats principalment a espais de la Xarxa Natura  2000 de Menorca: LIFE NAT/E/7355 “Conservació d’àrees amb flora   amenaçada a l’illa de Menorca” (2001-2004), LIFE BASSES “Gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca” (2005-2010), LIFE+RENEIX  “Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca”     (2011-2014) i LIFE+BOSCOS “Gestió forestal sostenible a l’illa de  Menorca en un context de canvi climàtic (2010-2015).
 
Programa 3. Comunicació i sensibilització entorn a les àrees naturals  de Menorca. Consisteix en campanyes i actuacions de sensibilització en matèria de conservació d’espais naturals i litoral de Menorca (actuacions directes de sensibilització, informadors ambientals, material de divulgació i material didàctic sobre conservació d’espais naturals en el marc de la Reserva de la Biosfera).
 
Programa 4. Pla d’Acció de Menorca Reserva de Biosfera. Consisteix en tasques de coordinació i seguiment de l’elaboració del futur Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera (2018-2025).

Paral·lelament a la tramitació d'aquesta subvenció, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el Consell Insular de Menorca  signaran un protocol general d'actuació per expressar la voluntat d'ambdues institucions d'actuar i seguir treballant en el marc de la  Reserva de la Biosfera de Menorca.
 

Imatges adjuntes

  • Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ; Javier Ares, conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera ; Maite Salord, presidenta del Consell Insular de Menorca; Irene Estaun, directora insular de la Reserva de la Biosfera 

    Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ; Javier Ares, conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera ; Maite Salord, presidenta del Consell Insular de Menorca; Irene Estaun, directora insular de la Reserva de la Biosfera 

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears