Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-15, 10:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El futur Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears serà vinculant per a les planificacions insulars i locals  

El Govern prepara el primer Pla Integral de Mobilitat de Balears, amb accions en la xarxa viària, transport públic i desplaçaments no motoritzats  

Les tasques s’inicien amb una diagnosi de la situació actual, a partir de la qual plantejar les accions de futur. Es faran enquestes sobre hàbits de desplaçament a 4.200 residents i a 1.700 turistes en els ports i aeroports  

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General de Mobilitat i Transports, ha iniciat el procés d’elaboració del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, el primer Pla Integral de Mobilitat que es desenvolupa a les Illes Balears. Aquest Pla serà l’instrument que permetrà planificar l’estratègia integral de mobilitat a les Illes amb actuacions en la xarxa viària de carreteres, transport públic (autobusos i tren) i mobilitat no motoritzada (a peu i en bicicleta).

El futur Pla Director Sectorial de les Illes Balears és vinculant per a la resta d’instruments de planificació de transports i mobilitat que puguin desenvolupar els consells i els ajuntaments. Per aquest motiu, en la seva elaboració es donarà veu als consells i als ajuntaments de major pes per tal de consensuar tant la diagnosi de la situació actual com la definició dels objectius i propostes per incloure en el Pla.

L’elaboració del Pla es desenvoluparà en tres fases: una primera fase de diagnosi, en la qual es tractarà de fer una radiografia de la mobilitat a les Balears; una segona fase de definició d’objectius i criteris; i una tercera fase d’establiment de mesures a través de les quals avançar cap als objectius establerts.

En la primera fase de diagnosi es treballarà en dues línies: l’elaboració d’enquestes de mobilitat tant a residents com a turistes, d’una banda; i l’establiment d’un procés participatiu a través del qual es faci una valoració qualitativa de la situació de la mobilitat, de l’altra. En la fase quantitativa (ja iniciada) es preveu fer 4.200 enquestes als residents de totes les Illes i 1.700 enquestes als turistes —als ports i aeroports— per conèixer els seus hàbits de desplaçament.

En la fase qualitativa, es realitzaran 5 tallers de treball a cada una de les Illes —en els quals participaran els agents socials i econòmics més representatius— i també se’n farà un d’específic per a l’àrea metropolitana de Palma, on es concentra més de la meitat de la població de les Balears. El procés també preveu la posada en marxa d’una bústia en línia per tal de rebre suggeriments i opinions de tota la ciutadania, que en breu estarà operativa.

Amb tota aquesta informació s’elaborarà la diagnosi de la mobilitat a les Balears, i es construirà el model de simulació de la realitat actual de la xarxa viària i els serveis i infraestructures de transport. Partint d’aquest model es plantejaran els objectius del pla, que s’emmarcaran en el criteri de caminar cap a una major mobilitat sostenible, reduir l’impacte de l’actual model i apostar per fomentar el transport públic i la mobilitat no motoritzada.

La previsió és que a finals d’any ja es pugui disposar d’un primer document del Pla, que també haurà de ser sotmès a avaluació ambiental estratègica.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears