Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-28, 12:13:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Balears encadena quatre mesos consecutius amb superàvit comptable.

Segons les dades d’execució pressupostària del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, Balears és una de les quatre comunitats autònomes amb balanç positiu de comptes al tancament d’octubre de 2016. Catalina Cladera ha destacat  el fet que “es confirma la tendència anunciada pel compliment del límit de dèficit a final d’any”.

Balears manté superàvit comptable en el balanç de caixa acumulat de 2016, després del tancament del mes d’octubre, segons les dades oficials de la Intervenció general de l’Estat del Ministeri d’Hisenda. La comparativa d’ingressos i despeses dóna com a resultat un superàvit de 121 milions d’euros, el 0,43% del Producte Interior Brut. Aquest resultat se suma als ja obtinguts els passats mesos de juliol, agost i setembre, i permet encadenar quatre mesos seguits amb saldos comptables positius, un fet inèdit a Balears des de l’inici de la sèrie històrica de l’IGAE en 2013.
Respecte l’octubre de l’any passat, Balears obté una millora considerable del comportament del balanç de caixa, ja que a finals d’octubre la situació va ser de dèficit del -0,44% i 121 milions d’euros d’excés de despesa respecte dels ingressos.
La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera ha destacat la dada d’octubre 2016, tot i que “la nostra fita per enguany és la de poder tancar 2016 per sota del -0,7% PIB, que és el límit de dèficit que ens ha marcat el Ministeri”. Un fet que, com Cladera va anunciar amb motiu del debat parlamentari d’aprovació dels Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per 2017, es farà realitat segons les projeccions de despeses i ingressos previstos fins a final d’any.
Balears es manté dins del grup de comunitats autònomes que enregistren superàvit a l’octubre, conjuntament amb Astúries, Navarra i Canàries. La situació dels comptes de Balears és més favorable que el de la mitjana de totes les CA, que a final d’octubre ha marcat dèficit del -0,33% PIB, per 3.726 milions d’euros. No obstant això, el comportament del subsector de les CA dins del grup de les Administracions públiques és molt millor en 2016 que en 2015, ja que ha aconseguit limitar el dèficit de l’ordre d’un 70%. En el mateix mes de l’any passat el desquadrament de caixa arribava als 13.175 milions d’euros, un -1,22% PIB.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears