Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-27, 15:45:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Govern trasllada al Ministeri d’Hisenda la necessitat de que els Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 incloguin les partides d’inversió adequades per Balears, i elimini les taxes de reposició per a regularitzar la contractació pública de personal.

La consellera Catalina Cladera es reuneix amb la secretària d’Estat de Funció Pública, Elena Collado, i amb el secretari d’Estat de Pressupostos i Despesa, Alberto Nadal, de cara a clarificar les demandes bàsiques de Balears que cal incloure dins dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2017. A aquest respecte, els representants de l’Estat han anunciat que les quantitats previstes pel rescabalament del conveni de carreteres es començaran a lliurar en 2017, mentre que han admès que ja estudien fórmules per combatre les disfuncions creades per la interinitat a l’àmbit de la funció pública.
Balears ha ocupat en 2016 la penúltima plaça entre les diferents comunitats per volum d’inversió per càpita que li ha dedicat els PGE, amb 146,9 € per habitant, quan la mitjana per CA ha quedat en els 288,9 €/hab. Aquest fet no és aïllat. La tendència dels darrers 10 anys confirma a Balears en el furgó de coa de les CA receptores d’inversió de l’Estat. I això malgrat la inclusió de la disposició addicional novena dins del nou Estatut d’Autonomia de 2007, Llei Orgànica de l’Estat que reconeixia aquest dèficit inversor a l’arxipèlag, i que proposava mesures de correcció suplementàries, com han estat les inversions estatutàries, que a partir de 2007, i durant set anys, havien de garantir una inversió global de l’Estat de 2.400 milions d’euros. Una inversió que només s’ha produït en part, en els anys 2009 i 2010.
Cladera ha posat en coneixement de Nadal i Collado aquest incompliment, i la necessitat que els PGE 2017 puguin rescabalar Balears, per totes aquelles qüestions per les quals existeix un compromís bilateral. En aquest cas es troba el compliment del protocol per les estatutàries i pel conveni de carreteres signat pel ministre Cristóbal Montoro i la presidenta Francina Armengol, en desembre de 2015. En el cas de l’acord per carreteres, es tracta d’una quantitat global de 240 milions d’euros, que s’havien de rebre per tres anualitats d’igual import a partir de 2016. El fet que enguany el Govern de l’Estat hagi renunciat a abonar els 80 milions previstos d’inici, fan que aquesta quantitat s’acumuli i sigui exigible en 2017 i 2018. Per Cladera, “els PGE 2017 han de preveure quantitats per compte d’aquest protocol que contempla inversions estatutàries i el conveni de carreteres, i així ho ha entès el secretari d’Estat”.
Paral·lelament la contractació pública també ha de rebre una “empenta” dins dels PGE, ja que és la llei a través de la qual s’han aprovat cada any les taxes de reposició pel personal funcionari i laboral de la funció pública. Cladera ha traslladat Elena Collado la necessitat “d’eliminar la taxa de reposició per permetre convocar oposicions lliures a la funció pública de la CAIB”. De fet, “les diferents mesures aprovades a les successives lleis de PGE des de 2010 no han aconseguit l’objectiu pretès de reduir la despesa en la contractació, ans al contrari”. Segons Cladera, “la necessitat de personal per a la funció pública creix en la mateixa mesura que ho fa la demanda de serveis públics” i aquest fet motiva que es cerquin fórmules alternatives per a realitzar les contractacions, com l’interinatge.
No obstant això, els professionals contractats interinament des de 2010 a Balears realitzen tasques idèntiques a les que duu a terme el personal de carrera, fet que provoca que progressivament ja es comenci a reclamar l’equiparació de drets entre uns i altres. A aquest fet han contribuït diferents sentències judicials, tant en l’àmbit espanyol com europeu, que emparen l’equiparació de condicions socials i salarials de funcionaris de carrera i d’interins, i que creen una situació d’inestabilitat en la gestió dels recursos humans públics a la CAIB i a d’altres administracions públiques, com s’ha fet palès en el cas dels ajuntaments després de la STC del TSJIB, del passat mes de novembre, sobre el rol dels interins dins de les plantilles de Policia Local a Balears.
“No és cert que s’hagi aconseguit reduir la despesa amb la taxa de reposició, per que a banda del cost salarial dels interins, hi ha també els costs derivats de les sentències judicials”, ha dit Cladera, per qui una eliminació de la taxa de reposició ja permetria “regularitzar la situació dels treballadors de la funció pública”.
Només a la sectorial de serveis generals, dins de la CAIB, hi ha actualment un 25% del total de la plantilla en situació d’interinitat, un percentatge que arriba fins el 30% en el cas dels docents. En els darrers anys s’han contractat prop de 700 treballadors en aquestes condicions. “Això ho volem resoldre, per donar les màximes garanties laborals a les persones que fan feina a la funció pública”, sosté Cladera, “però per fer-ho necessitam que el Govern de l’Estat no inclogui la taxa de reposició dins de la Llei de Pressuposts de 2017, i això és el que hem exposat avui a la secretària d’Estat”.
Com a mesura alternativa, de manera transitòria s’ha demanat que es puguin oferir convocatòries d’oferta pública d’ocupació a partir de les places no publicades o de les oposicions no convocades en anys anteriors, calculades a partir de les taxes de reposició vigents en cada moment. “Això no resoldria el problema a futur, però obriria la porta per fer-ho, per retornar a la normalitat”, ha afirmat Cladera.
Finalment la distribució dels Fons Europeus entre CA, després de l’ampliació que en preveu fer Brussel·les també ha centrat part de la reunió. El Govern de les Illes Balears estima que, segons el càlcul suggerit per Europa, Balears ha d’obtenir uns 40 milions d’euros per aquesta via.
A la reunió, celebrada a la seu del Ministeri d’Economia i Competitivitat a Madrid, també hi ha participat els directors generals de Funció Pública i Administracions Públiques, Pedro Jiménez, i el de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió.

Imatges adjuntes

  • Imatge de l'inici de la reunió entre Cladera, Jiménez i Carrió, amb Nadal i Collado

    Imatge de l'inici de la reunió entre Cladera, Jiménez i Carrió, amb Nadal i Collado

Documents adjunts

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears