Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-22, 14:23:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Balears redueix el període de pagament als proveïdors fins els 46 dies en el mes de novembre.

El lloc web finances del sector públic ofereix avui oficialment la dada, que suposa una rebaixa de 13 dies des del PMP del mes d’octubre.

Els proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els de les empreses públiques, consorcis i fundacions del sector públic han cobrat les seves factures a 46 dies de mitjana durant el mes de novembre. Aquesta dada de PMP s’ha publicat avui a www.caib.es dins de l’apartat de finances del sector públic, que depèn de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.
Per sectors, educació ha presentat un PMP negatiu de 1,5 dies, serveis socials ha fet efectives les seves factures a 3,5 dies, salut ha reduït la demora de pagament a 57,6 dies de mitjana, mentre que la resta de sectors han enregistrat un període de pagament de 14,8 dies. Especialment destacable ha estat la reducció del PMP del sector sanitari, que ha disminuït en 30 dies el PMP en el darrer mes, degut a l’aplicació, entre d’altres de l’Acord de Consell de Govern per un expedient de despesa farmacèutica de 43 milions d’euros per a reconeixement extrajudicial de crèdit.
La consellera Catalina Cladera ha destacat que “l’indicador del PMP ha estat el darrer que el Govern ha aconseguit controlar” en referència a la normalització del deute i del dèficit de Balears, “però ja a l’octubre vàrem estar just per sota del límit dels 60 dies, i ara encara hem  millorat més”. Cladera ha insistit en la necessitat “de mantenir-nos alerta per seguir millorant el període de pagament”. Amb aquest objectiu s’han introduït esmenes a l’articulat de la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB que s’han aprovat al Parlament de les Illes Balears, per permetre una major agilitat en el tràmit de les factures extrajudicials.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears