torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: AFERS SOCIALS I ESPORTS SIGNA UN CONTRACTE EXTRAORDINARI AMB LA ‘FUNDACIÓ ANAR’ PER AMPLIAR EL SUPORT TELEMÀTIC A MENORS QUE PATEIXEN MALTRACTAMENT O ABÚS

Conselleria d'Afers Socials i Esports

\ El servei, amb un pressupost de 7.500 euros, es donarà fins al 30 de novembre

\ Entre el 23 de març i el 10 de juny s'han atès 53 infants de forma telemàtica


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat del contracte subscrit per la Conselleria d’Afers Socials i Esports amb la Fundació Anar per augmentar el suport que es dona, via telemàtica, a la població infantil i juvenil que han pogut viure una situació de maltractament o abús durant tota la fase del confinament per la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquest contracte té un valor de 7.500 euros, i l’objecte és que la Fundació Anar doni aquest servei tan necessari per als menors de les Illes Balears fins al 30 de novembre d’enguany.

Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’han hagut d’intensificar les mesures d’atenció concretes dirigides als menors d’edat, concretament mesures de prevenció i control encaminades a prevenir situacions de desprotecció mitjançant la posada en funcionament de la línia de la Fundació Anar a la qual es pot accedir mitjançant el telèfon 116111 ò a través de la pàgina web www.anar.org on es troba el xat https://chat.anar.org/ i el correu electrònic https://www.anar.org/email-anar/

En el període comprès entre el 23 de març i el 10 de juny de 2020, la Fundació Anar ha atès 53 menors a través del xat, correus electrònics i trucades telefòniques; 26 d’aquests casos van consultar a la Fundació Anar per violència contra un menor (maltractament físic i/o psicològic, abandonament, violència escolar, violència de gènere o abús sexual). Els problemes psicològics van ser el principal motiu de consulta, concretament, hi va haver 13 casuístiques. Els 14 casos restants s’atribueixen a problemes socials, separacions, custòdies i règims de visites, problemes amb amics i amigues, dificultats de relació, problemes a l’escola i problemes de conducta.

Tots aquests menors són atesos per psicòlegs que treballen en equip amb advocats i treballadors socials. Els objectius concrets d’aquest servei són els següents:

• Divulgar el xat Anar a les xarxes socials a les quals tenen accés els menors d’edat de les Illes Balears, per al seu coneixement.

• Donar orientació i suport professional i especialitzat als problemes i necessitats dels menors de les Illes Balears que puguin estar en una situació de desprotecció durant les 24 hores al dia, els set dies de la setmana, i durant la vigència del contracte.

• Facilitar l’orientació psicològica, informar dels recursos socials, resoldre dubtes de caràcter jurídic, derivar cap als recursos més adequats i realitzar intervencions directes en aquells casos que ho requereixin, donant trasllat als organismes competents en matèria de menors i portant a terme un seguiment d’aquests casos mitjançant la coordinació amb els professionals corresponents.

Acords del Consell de Govern. 19 juny 2020

Consell de Govern Ordinari