torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA POSSIBILITAT DE CONCERTAR  NOVES OPERACIONS DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER A 2020 

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

\ La formalització de les operacions, per un import màxim de 433 milions d’euros, dependrà de les necessitats per donar més liquiditat a la Comunitat
\ S’obre la via a poder concertar noves operacions de crèdit, d’acord amb el que estableixen els pressuposts i la Llei de finances


El Consell de Govern ha aprovat l’Acord pel qual s’autoritza la possibilitat de concertar operacions de crèdit a curt termini per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que estableixen la Llei de pressuposts generals per a 2020 i la Llei de finances de la Comunitat Autònoma, per un import de 433 milions d’euros. La formalització d’aquestes operacions dependrà de les necessitats que es puguin produir properament i que requereixin aquesta mesura per tal de dotar de més liquiditat la Comunitat Autònoma davant la situació econòmica i social derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.


D’aquesta manera, el Govern de les Illes Balears obre la via per concertar operacions de crèdit a curt termini per atendre possibles necessitats de tresoreria mitjançant la formalització de noves operacions, la qual resta condicionada a l’obtenció de l’autorització de l’Estat com preveu la normativa vigent. L’import màxim d’aquestes possibles operacions de crèdit a curt termini previstes en aquest Acord és de 433 milions d’euros i el termini de venciment d’aquestes serà d’un any.


Aquest import suposa un límit màxim per a les possibles noves operacions, addicional als 450 milions d’euros inicialment aprovats pel Consell de Govern a principi de març i que ja han estat autoritzats pel Consell de Ministres. D’acord amb la Llei de finances de la Comunitat Autònoma, correspon al Consell de Govern autoritzar i aprovar la concertació d’operacions de crèdit, dins els límits autoritzats per llei.

Acords del Consell de Govern. 03 abril 2020

Consell de Govern Ordinari