torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN AJORNA SENSE INTERESSOS EL PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS I AMPLIA ELS TERMINIS DE DECLARACIÓ DE DIVERSOS IMPOSTS

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

			                  										  														  						

\ No s’exigiran interessos dels tres primers mesos d’ajornaments de transmissions patrimonials, actes jurídics, successions i donacions 
\ S’amplia en un mes addicional el termini per declarar liquidacions de diversos tributs i s’afavoreix la tramitació telemàtica amb l’ATIB 


El Consell de Govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents en matèria tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social de l’actual situació d’emergència sanitària. Entre d’altres mesures, s’ajorna sense cobrament d’interessos de demora el pagament de deutes tributaris de determinats imposts i s’amplien en un mes addicional els terminis de presentació de les liquidacions de diversos tributs.

Aquest decret llei de mesures urgents en matèria tributaria estableix que no s’exigirà el pagament dels interessos moratoris corresponents als tres primers mesos dels ajornaments o fraccionaments de deutes tributaris dels imposts sobre successions i donacions i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Aquests tres mesos s’apliquen als ajornaments i fraccionaments que estableixi l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb ocasió de les sol·licituds de les persones o entitats interessades, a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei i fins a l’acabament de la declaració d’estat d’alarma o de les possibles pròrrogues d’aquest.

A més, s’amplia en un mes addicional el termini per presentar les declaracions de les liquidacions de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de les autoliquidacions de l’impost sobre successions i donacions. En circumstàncies normals, les declaracions de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s’han de presentar en un mes, i les de successions i donacions en sis mesos.
 
D’aquesta manera s’amplia en un mes en els casos en què el termini finalitzi a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei i abans del dia 1 de maig de 2020. Així mateix, el decret llei estableix diverses mesures per afavorir la tramitació telemàtica de procediments tributaris davant l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Exempció de taxes portuàries
El Govern de les Illes Balears ha aprovat l’exempció de totes les taxes portuàries per a les embarcacions de passatgers i transport rodat que operen als ports que gestiona Ports de les Illes Balears (Ports IB). En el mateix sentit, el Govern ha traslladat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que s'eximeixi també del pagament de les taxes en els ports de l'Autoritat Portuària per aquest tipus d embarcacions. El Govern ha demanat igualment la suspensió de les taxes als aeroports.

Acords del Consell de Govern. 27 març 2020

Consell de Govern Ordinari