torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: DECRET LLEI DE MESURES URGENTS EN CONTRACTACIÓ, CONVENIS, CONCERTS EDUCATIUS I SUBVENCIONS, SERVEIS SOCIALS, MEDI AMBIENT, PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I PRESSUPOSTS PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19  

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

\ El Govern garanteix els salaris del personal de les empreses que presten serveis a la CAIB i estén la cobertura als concerts socials

\ Se simplifiquen els tràmits per a les ajudes socials, es mantenen els concerts educatius i es flexibilitzen els terminis de les subvencions

 

El Consell de Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Contractes públics: manteniment dels salaris del personal

Mitjançant aquest Decret llei i les instruccions per desplegar-lo, el Govern garanteix els salaris i els contractes del personal de les empreses contractistes que presten serveis i subministraments a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats del seu sector públic instrumental.

Amb l’objecte d’evitar els efectes negatius sobre l’ocupació i la viabilitat empresarial de les empreses contractistes, es faculta la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors perquè dicti les instruccions necessàries per fer efectiu el que disposa en aquest sentit l’article 30 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Tal com estableix aquest Reial decret llei, els contractes públics de serveis i subministraments se suspenen quan es produeix una situació que n’impedeix la prestació. En aquests casos, l’Administració ha de cobrir igualment les despeses salarials durant el període de suspensió, així com les despeses de lloguers o costs de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips que es produeixin durant el període de suspensió del contracte, entre altres despeses. La possible suspensió dels contractes públics en aquests casos no implica que aquests quedin resolts.

Simplificació dels tràmits per accedir a prestacions socials

En la mateixa línia, el Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret llei aprovat avui, introdueix una nova disposició per estendre aquesta cobertura als concerts socials. Per garantir que els concerts socials que el Govern té subscrits amb les entitats del tercer sector es continuïn abonant en situacions excepcionals com l’actual i les que es puguin produir en el futur, es modifica la Llei de serveis a les persones de les Illes Balears amb una nova disposició addicional perquè s’hi apliquin les mateixes condicions que als contractes en casos d’emergències.

Paral·lelament, en el període d’estat d’alarma se simplifiquen una sèrie de tràmits administratius per accedir a prestacions socials. Per exemple, en el cas de la renda social garantida, la renda mínima d’inserció o ajudes d’emergència municipals, bastarà amb l’informe social dels facultatius pertinents. També s’ha previst que les persones que ja hagin estat valorades per accedir a les prestacions de dependència en tenguin prou amb l’informe PIA del treballador social.

El Decret llei també amplia l’abast de la renda mínima d’inserció, de manera que el decret que regula aquesta prestació social gestionada pels consells insulars serà aplicable a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència de la COVID-19 i de la declaració d’estat d’alarma.

Manteniment dels concerts educatius

D’altra banda, el Decret llei també garanteix el manteniment dels concerts educatius vigents en el moment d’entrar en vigor aquesta norma, i estableix que els mòduls relatius al personal docent i a altres despeses es continuaran finançant íntegrament mentre es mantengui la declaració de l’estat d’alarma.

Flexibilització dels terminis de les subvencions

En matèria de subvencions, el Decret llei estableix que l’òrgan que concedeix una subvenció pot donar les instruccions necessàries per evitar que la situació creada per la COVID-19 provoqui perjudicis greus en els interessos i drets de la persona subvencionada o beneficiària, derivats de la impossibilitat de complir el termini per executar el projecte subvencionat, o d’executar-lo totalment, de manera que aquestes situacions no es considerin un incompliment, als efectes de reintegrament o pèrdua de la subvenció.

Agilització de tramitacions i procediments administratius

Per mitjà d’aquest Decret llei, el Govern també introdueix mesures urgents per simplificar i agilitzar les contractacions i els procediments administratius per atendre l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, i estableix mesures en matèria pressupostària per agilitzar i ordenar el finançament de les actuacions que s’hagin de dur a terme.

En aquest sentit, s’autoritza la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors a habilitar els crèdits necessaris en les seccions pressupostàries corresponents per executar les mesures previstes per fer front a la crisi sanitària. Aquests crèdits s’imputaran a un nou programa pressupostari de despesa d’accions públiques relatives a la COVID-19.

Amb relació a les tramitacions en matèria de contractació pública, s’incorpora l’acord pel qual s’agilitza la tramitació dels contractes de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les entitats del seu sector públic instrumental per dur a terme les actuacions que siguin oportunes per atendre les necessitats derivades de l’estat d’alarma, als quals s’aplicarà una tramitació d’emergència.

Pel que fa als procediments administratius, el Govern també pren mesures per tal de simplificar-los i, alhora, autoritza que es deixin sense efecte les possibles suspensions de terminis administratius d’aquests procediments, mitjançant una resolució motivada, en els casos en què la suspensió o la paralització puguin causar perjudicis greus en els drets o els interessos de les persones interessades en el procediment.

D’altra banda, i a proposa de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, s’incorpora la infecció per COVID-19 a l’annex I del Decret 136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris a les Illes Balears. D’aquesta manera, es regula el transport dels residus sanitaris i se n’assegura una gestió correcta.

Acords del Consell de Govern. 20 març 2020

Consell de Govern Ordinari