torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN EXIMEIX DEL PAGAMENT DE LES TAXES PORTUÀRIES LES NAVILIERES MENTRE DURI L’ESTAT D’ALARMA  

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

\ També demana a AENA l’exempció de les taxes aeroportuàries per a les companyies

\ Els conductors de mercaderies disposaran d’una cabina individual i seran sotmesos a control sanitari


El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix mesures d’especial protecció de les persones amb relació a les entrades i sortides en els ports i aeroports de les Illes Balears. Aquestes mesures afecten directament la capacitat de vaixells i aeronaus, atès que suposa una dràstica limitació de places.

L’aplicació d’aquestes mesures pot ocasionar problemes per garantir la mínima connectivitat que preveu la normativa vigent. És per això que resulta necessari no només establir unes restriccions adequades al tràfic aeri com al marítim, sinó també establir mesures adequades que garanteixin la prestació d’aquests tràfics mínims, que han de garantir la mobilitat de les persones en els supòsits permesos que es preveuen en el Reial decret i en l’Ordre ministerial, i garantir el subministrament adequat de les mercaderies.

És per això que avui el Consell de Govern ha aprovat eximir del pagament de taxes portuàries les navilieres dels vaixells de passatgers de transport rodat i vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destinació a ports de competència autonòmica. També se sol·licita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que autoritzi l’Autoritat Portuària de les Balears a eximir del pagament de taxes portuàries les navilieres amb vaixells i embarcacions amb destinació a ports de la seva competència ubicats a les Illes Balears, mentre duri l’estat d’alarma.

D’altra banda, també se sol·licita a AENA que eximeixi del pagament de totes les taxes aeroportuàries les aeronaus amb destinació a aeroports ubicats a les Illes Balears.

Finalment, també s’han acordat mesures d’especial protecció de les persones en relació amb les entrades i sortides en els ports i aeroports de les Illes Balears. Concretament, els conductors dels caps tractors de la mercaderia que embarquin des del port d’origen fins a la destinació final han de viatjar tota la travessia dins la seva cabina individual assignada, la qual s’ha de desinfectar adequadament. En el moment d’accedir al vaixell, la naviliera ha de subministrar la manutenció dels conductors mitjançant un pícnic.

 

Acords del Consell de Govern. 20 març 2020

Consell de Govern Ordinari