torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: UN TOTAL DE DOTZE ATE S'INCORPORARAN A DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS DURANT EL MES DE GENER DE 2019  

Conselleria d'Educació i Universitat

\ Actualment hi ha més de sis mil alumnes de les Illes Balears amb necessitats educatives especials
\ Amb aquest increment de plantilla s’arriba a un total de 295 ATE

El Consell de Govern ha aprovat la creació de dotze places d’auxiliars tècnics educatius (ATE) per a centres educatius ordinaris de les Illes Balears que tenen alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) associades a discapacitats que impedeixen o dificulten l’autonomia personal.
 
Amb les noves places s’arribarà a un total de 295 ATE, vint més que els que hi havia a principi de legislatura. A més, s’ha fet un esforç important per millorar la situació laboral dels auxiliars, la qual cosa ha suposat ampliar la seva disponibilitat horària mitjançant unes instruccions específiques per a aquest col·lectiu que tenen per finalitat incrementar la seva presència als centre i l’assistència que presten als alumnes amb necessitats especials.
 
L’augment del nombre de places ha estat avalat per l’Acord del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball.
 
Els auxiliars tècnics educatius són els professionals que es dediquen a la cura i atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) per donar suport al tutor o als especialistes dels centres educatius de les Illes Balears. Formen part de l’equip de suport o del departament d’orientació, i compleixen una funció assistencial i educativa amb aquests alumnes, però no exerceixen la docència ni substitueixen la funció del tutor o dels docents especialistes.
 
Del total d’alumnes escolaritzats en etapes obligatòries a escoles ordinàries, 6.481 presenten necessitats educatives especials, el 3,85 % del total d’alumnes escolaritzats a les Illes Balears. D’aquests, 508 alumnes, el 0,30 %, estan escolaritzats a centres d’educació especial, mentre que la resta estan escolaritzats a centres ordinaris.
 
Per fer efectiva una educació inclusiva d’aquests alumnes, a més dels professionals no educatius, com els ATE i els fisioterapeutes, els centres de les Illes Balears disposen d’especialistes docents, és a dir, mestres de pedagogia terapèutica, d’audició i llenguatge i d’atenció a la diversitat, a més d’orientadors, professors tècnics de serveis a la comunitat i professionals específics d’àrees lingüístiques i tecnològiques, que s’incrementen cada any segons les necessitats de cada centre. En total, en el curs actual hi ha 1.617 professionals de suport.
 
 

Acords del Consell de Govern. 14 desembre 2018

Consell de Govern Ordinari