torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: EL GOVERN S’ADHEREIX ALS MECANISMES DE LIQUIDITAT DE L’ESTAT I AUTORITZA LES CONDICIONS D’ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques


\ L’import previst pels pressuposts de la Comunitat Autònoma de 2017 per endeutament brut puja a 1.100 milions d’euros
\ El Consell de Govern també ha autoritzat l’adhesió al compartiment del FLA per al primer i segon trimestres de 2017

 
El Consell de Govern ha aprovat dos acords en relació amb autoritzacions per a la formalització d’operacions de deute. Per mitjà del primer d’aquests acords s’han aprovat les condicions bàsiques genèriques d’endeutament a llarg termini per a tot l’any 2017, amb un import previst d’endeutament brut de 1.100.675.639,12 euros. El segon acord, que complementa el primer, es refereix a l’adhesió de la Comunitat Autònoma al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per a 2017 i autoritza la concertació del crèdit per als dos primers trimestres de 2017, segons l’acord previ de la Comissió Delegada per a Afers Econòmics (CDGAE). La quantitat total finançada a través del FLA dels dos primers trimestres de 2017 és de 499.630.000 euros, que forma part de la quantitat global autoritzada en el primer dels dos acords esmentats.
 
L’import previst d’endeutament brut per a l’exercici de 2017 —1.100.675.639,12 euros— prové dels conceptes següents:
 
 1. El total de les amortitzacions ordinàries previstes l’any 2017 per al conjunt d’operacions financeres dels ens que formen el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, ascendeix a 911.472.512,41 euros, dels quals 805.607.285,29 euros corresponen a l’Administració de la Comunitat Autònoma.
 2. L’import del finançament de les liquidacions negatives del sistema de finançament de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia corresponents a 2008 i 2009, d’acord amb la Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local de 27 de desembre de 2016. L’import màxim per finançar per aquest concepte és de 12.683.126,71 euros.
 3. Les necessitats de finançament del dèficit públic de l’exercici de 2017. El límit aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Ministres de 22 de desembre de 2016 pel qual s’estableixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per a cadascuna de les comunitats autònomes de règim comú per al període 2017-2019, fixa l’objectiu de 2017 en el 0,6 % de dèficit sobre PIB regional de 2017 per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D’acord amb l’import del dèficit finançat pel FLA en els dos primers trimestres, la xifra estimada de dèficit 2017 és de 176.520.000 euros.
 
En conseqüència, una part de l’endeutament que s’autoritza es formalitzarà per mitjà del compartiment Fons de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a comunitats autònomes, creat pel Reial decret llei 17/2014. En aquest sentit, la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, en l’acord de 2 de març de 2017, va determinar la distribució per al primer i segon trimestres de 2017 del finançament dels compartiments Facilitat financera i Fons de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a comunitats autònomes per al 2017, i va fixar les condicions per a la concertació de les operacions de crèdit amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes i altres condicions addicionals, que són les següents:
 
 
 1. Prestador: Administració General de l’Estat.
 2. Banc agent: Institut de Crèdit Oficial.
 3. Termini: deu anys, inclosos dos de període de carència d’amortització.
 4. Venciment del préstec: 31 de juliol de 2027.
 5. Amortització lineal anual amb dos anys de període carència. La primera serà el 31 de juliol de 2020.
 6. Amortització anticipada: permesa sense costs.
 7. Tipus d’interès: tipus d’interès fix que determinarà l’Estat d’acord amb el rendiment mitjà del Deute Públic de l’Estat a un termini equivalent, calculat com la mitjana de les referències obtingudes els tres primers dies hàbils Target2 del trimestre de disposició.
 8. L’import del préstec per al primer i segon trimestres: 499.630.000 euros, destinats al finançament de:
 • 405,01 milions d’euros per amortitzar venciments de deute;
 • 6,36 milions d’euros per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009,
 • i 88,26 milions d’euros per finançar l’objectiu de dèficit de 2017 del 0,6 % del PIB regional, segons el detall següent:
 • primer trimestre de 2017, un import de 325.080.000 €, distribuït en tres trams.
 • segon trimestre de 2017, un import de 174.550.000 €, distribuït en tres trams.
 
 
 

Acords del Consell de Govern. 17 març 2017

Consell de Govern Ordinari